A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện nghiêm Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới trong lực lượng Công an nhân dân

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và công cuộc đổi mới ngày càng sâu rộng, lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, duy trì trật tự, an toàn xã hội, và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ ngày càng cao, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện nghiêm Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới vừa được ban hành.

1. Tầm quan trọng của đạo đức cách mạng trong lực lượng Công an nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm và chăm lo đến việc xây dựng, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân. Trong Thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII về “Tư cách người Công an cách mệnh”, ngày 11/3/1948, Người chỉ rõ những phẩm chất đạo đức và tư cách người Công an cách mạng phải có, đó là:

“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.”

Đạo đức cách mạng không chỉ là yêu cầu cần thiết đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân mà còn là yếu tố quyết định để lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đạo đức cách mạng giúp cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn giữ vững lập trường, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung của đất nước và Nhân dân. Đạo đức cách mạng còn là nền tảng để xây dựng lòng tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Trong mọi tình huống, khi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân giữ vững phẩm chất đạo đức, hành động vì lợi ích của Nhân dân sẽ luôn nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và hỗ trợ từ phía Nhân dân. Điều này không chỉ giúp lực lượng Công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ mà còn tạo nên sự đoàn kết, đồng lòng giữa Công an nhân dân và Nhân dân.

Có đạo đức cách mạng giúp cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đối mặt và vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Khi thấm nhuần đạo đức cách mạng, mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ không ngại khó, ngại khổ, luôn kiên quyết đấu tranh chống lại mọi biểu hiện tiêu cực, sai trái, bảo vệ sự công bằng, chính trực trong xã hội. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch luôn tìm cách phá hoại, gây rối an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, đạo đức cách mạng còn là yếu tố quyết định đến sự trong sạch, vững mạnh của lực lượng Công an nhân dân. Một lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, trong sạch không chỉ cần những cán bộ, chiến sĩ có năng lực chuyên môn cao mà còn cần những con người có phẩm chất đạo đức tốt, luôn đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên hết. Khi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thấm nhuần và rèn luyện các chuẩn mực đạo đức cách mạng, đó sẽ là tấm gương sáng cho quần chúng noi theo, đồng thời tạo nên sức mạnh tổng hợp, đẩy lùi những yếu tố tiêu cực, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

2. Thực trạng và những thách thức trong tu dưỡng đạo đức cách mạng đối với lực lượng Công an nhân dân

Trong những năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Lực lượng Công an nhân dân đã góp phần to lớn vào việc duy trì ổn định chính trị, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn tồn tại một số thách thức và hạn chế cần khắc phục. Một số cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân chưa thực sự gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân mà còn gây mất niềm tin của Nhân dân vào lực lượng bảo vệ pháp luật.

Vấn đề trên xuất phát từ những nguyên nhân như: Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thường phải đối mặt với khối lượng công việc lớn, căng thẳng và nguy hiểm. Điều này đôi khi dẫn đến sự thiếu sót trong công tác quản lý, giám sát, khiến một số cán bộ, chiến sĩ dễ bị cuốn vào các biểu hiện tiêu cực. Trong một số trường hợp, việc xử lý các vi phạm về đạo đức, kỷ luật chưa đủ kiên quyết và nghiêm minh. Bên cạnh đó, một số cán bộ, chiến sĩ thiếu cập nhật kiến thức, kỹ năng và trau dồi bản lĩnh chính trị, từ đó dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

3. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức cách mạng

Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9-5-2024, của Bộ Chính trị, về “chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” là kim chỉ nam cho mọi hành động của lực lượng Công an nhân dân. Quy định này đề ra năm chuẩn mực đạo đức mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần phải nghiêm túc thực hiện. Đây là nền tảng để xây dựng và củng cố niềm tin của Nhân dân vào lực lượng Công an, đồng thời đảm bảo cho lực lượng Công an nhân dân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi hoàn cảnh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức (nguồn ảnh: bocongan.gov.vn)

Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc:

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần thể hiện sự tôn trọng, gần gũi với nhân dân, luôn lắng nghe và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Việc phục vụ nhân dân phải được đặt lên hàng đầu, bởi đó chính là nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả nhất của lực lượng Công an nhân dân. Sự tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc không chỉ là lời hứa, mà còn là hành động cụ thể, là sự cống hiến không ngừng nghỉ vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập:

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự kiên định này không chỉ giới hạn trong lý thuyết, mà phải được thể hiện qua hành động thực tiễn, qua sự đổi mới và sáng tạo trong công việc hàng ngày. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là nhiệm vụ sống còn, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải luôn cập nhật, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc để phù hợp với tình hình mới. Sự sáng tạo trong công tác là cần thiết để giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, hội nhập quốc tế là một yêu cầu bắt buộc, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải nắm bắt và áp dụng các kinh nghiệm tiên tiến, hợp tác quốc tế để nâng cao hiệu quả công tác, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư:

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải tâm huyết, trách nhiệm, dấn thân, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Sự cần, kiệm, liêm, chính không chỉ là những phẩm chất cá nhân, mà còn là yêu cầu bắt buộc để xây dựng một lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh. Cần mẫn trong công việc, tiết kiệm thời gian, tiền bạc, công sức, liêm khiết trong lối sống và chính trực trong hành động là những nguyên tắc vàng mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần tuân thủ. Chí công vô tư, tức là hành động vì lợi ích chung, không vì tư lợi cá nhân, luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết. Đây chính là tiêu chí để đánh giá sự tận tụy, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong công việc hàng ngày.

Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm:

Luôn luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cơ quan, tổ chức và trong Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Đoàn kết chính là sức mạnh, là yếu tố then chốt để lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kỷ cương, kỷ luật là yếu tố không thể thiếu, đảm bảo sự chặt chẽ, nghiêm túc trong công tác. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn, gian khổ, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tình thương, trách nhiệm đối với đồng chí, đồng đội và Nhân dân là yếu tố gắn kết, tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp lực lượng Công an nhân dân vượt qua mọi thử thách, khó khăn.

Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời:

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải gương mẫu trong công tác và sinh hoạt. Sự gương mẫu không chỉ là lời nói, mà phải được thể hiện qua hành động hàng ngày, qua sự cần mẫn, chịu khó, hết lòng vì công việc. Khiêm tốn, cầu thị là những đức tính quý báu, giúp cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn biết lắng nghe, học hỏi, không ngừng hoàn thiện bản thân. Việc tu dưỡng, rèn luyện và học tập suốt đời là yếu tố quan trọng giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, cấp trên gương mẫu trước cấp dưới, cấp ủy gương mẫu trước đảng viên, đảng viên gương mẫu trước quần chúng. Sự gương mẫu này không chỉ tạo niềm tin, động lực cho cấp dưới noi theo, mà còn là yếu tố quyết định đến sự trong sạch, vững mạnh của lực lượng Công an nhân dân.

4. Giải pháp thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW trong lực lượng Công an nhân dân

Một là, tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung Quy định số 144-QĐ/TW. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Công an nhân dân cần tổ chức các buổi học tập, quán triệt sâu rộng nội dung Quy định số 144-QĐ/TW cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, giúp mỗi cá nhân đều nhận thức rõ và thực hiện đúng các chuẩn mực đạo đức được đề ra. Việc tổ chức các buổi học tập này không chỉ dừng lại ở cấp trung ương mà cần lan tỏa đến từng đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, cần sử dụng các phương tiện truyền thông như tạp chí, bản tin, mạng xã hội, để phổ biến rộng rãi nội dung Quy định số 144-QĐ/TW. Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về đạo đức cách mạng, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ trao đổi, thảo luận và nắm vững nội dung quy định.

Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Công an nhân dân cần lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Quy định số 144-QĐ/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương mình. Điều này đòi hỏi phải đưa ra các kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Đồng thời, phối hợp triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW với các nghị quyết, chỉ thị khác của Đảng về xây dựng Đảng và lực lượng Công an nhân dân. Sự phối hợp này cần được thực hiện một cách đồng bộ, liên tục và nhất quán, đảm bảo mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu chung là xây dựng một lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, trong sạch, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ba là, tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền về đạo đức cách mạng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chương trình giáo dục cần được xây dựng với nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức các cuộc thi, hội thảo, chuyên đề về đạo đức cách mạng để tạo sân chơi trí tuệ, giao lưu học hỏi giữa các đơn vị, cá nhân. Qua đó, khuyến khích tinh thần học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Bốn là, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Công an nhân dân cần thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong lực lượng, kết hợp phát huy vai trò giám sát của nhân dân, báo chí để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về đạo đức. Đồng thời, cần có cơ chế khuyến khích, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Công tác kiểm tra, giám sát cần được thực hiện một cách công khai, minh bạch, đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng bao che, dung túng cho các hành vi vi phạm.

Năm là, chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cách mạng. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng. Việc đào tạo, bồi dưỡng cần được thực hiện một cách liên tục, thường xuyên, đảm bảo mọi cán bộ, chiến sĩ đều nắm vững kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Sáu là, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Công an nhân dân cần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, tôn trọng lẫn nhau. Môi trường làm việc tốt sẽ tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ phát huy tối đa khả năng, năng lực công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng xây dựng các quy định, quy chế công tác rõ ràng, minh bạch; khuyến khích sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các đồng chí, đồng đội; tạo điều kiện để mọi người cùng phát triển, cùng tiến bộ.

Bảy là, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong lực lượng Công an nhân dân cần nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW. Thường xuyên tự soi, tự sửa, rèn luyện đạo đức cách mạng, gương mẫu trong mọi công việc, tạo động lực và niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ noi theo. Sự nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy không chỉ là việc tuân thủ các quy định, mà còn là việc thể hiện qua hành động hàng ngày, qua cách xử lý công việc, qua thái độ, phong cách làm việc.

Đạo đức cách mạng là yếu tố nền tảng, quyết định đến sự thành công trong mọi nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân. Để lực lượng Công an nhân dân xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thấm nhuần và rèn luyện các chuẩn mực đạo đức cách mạng. Chỉ khi lực lượng Công an nhân dân thấm nhuần và rèn luyện các chuẩn mực đạo đức cách mạng, mới có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó. Với truyền thống anh hùng và tinh thần cách mạng kiên cường, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các chuẩn mực đạo đức cách mạng, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan