A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của Ban Bí thư và kế hoạch, chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện Công văn số 2431-CV/BTGTU, ngày 24-5-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị của Ban Bí thư và kế hoạch, chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị gửi tới các chi bộ, đảng bộ cơ sở nội dung các chỉ thị, kế hoạch sau:

Ảnh minh họa

- Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05-02-2024 của Ban Bí thư về “công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”;

- Kế hoạch số 142-KH/TU, ngày 24-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05-01-2024 của Bộ Chính trị “về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông”;

- Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 24-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31-01-2024 của Bộ Chính trị “về phát trển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới””;

- Kế hoạch số 144-KH/TU, ngày 24-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11-01-2024 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

- Chương trình số 83-CTr/TU, ngày 06-5-2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về “thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới””.

Đề nghị các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung chỉ thị của Ban Bí thư và các kế hoạch của Tỉnh ủy bằng các hình thức phù hợp đến toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ. 


Tác giả: Thanh Tâm