A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2020

Nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình công tác Công an đã đặt ra, đồng thời tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng Công an tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Công an tỉnh tiếp tục phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” với những nội dung trọng tâm bám sát thực tiễn.

Năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và của Ngành đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự hết sức nặng nề. Trên cơ sở nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết, Chương trình công tác Công an năm 2020, nhằm tạo động lực thúc đẩy tinh thần, ý thức tự giác, tích cực của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020 với những nội dung trọng tâm:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh về công tác thi đua khen thưởng, nhất là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Nâng cao hơn nữa về nhận thức, vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, khách quan, kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ hăng hái thi đua, ra sức lập công hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

DSC03947ab

Các đơn vị nhận cờ thi đua của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019. Nguồn: congankontum.gov.vn

Hai là, nội dung và chỉ tiêu thi đua bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của Công an tỉnh giao. Trong đó, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của địa phương.

Tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, triệt xóa các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “bảo kê”, “tín dụng đen”, núp bóng doanh nghiệp, chống người thi hành công vụ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, xâm hại trẻ em. Đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, kinh tế, buôn lậu, sử dụng công nghệ cao, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và tài nguyên, khoáng sản. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là khu đông dân cư, khu công nghiệp.

Tham mưu nâng cao chất lượng xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn tratajt ự an toàn xã hội; các quy chế, quy trình làm việc phát huy tối đa hiệu quả mô hình tổ chức mới. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với phương châm 4 tại chỗ. Nghiên cứu, ứng dụng khoa h ọc, kỹ thuật, nhất là thành tựu của các mạng công nghiệp 4.0 phục vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Ba là, đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm “nêu gương” của cán bộ, đảng viên; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, tác phong công tác, cải tiến lề lối làm việc của lãnh đạo, chỉ huy Cong an các cấp. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động phòng ngừa sai phạm, giảm tỷ lệ kỷ luật cán bộ, chiến sĩ.

Bốn là, chủ động phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng; tích cực phổ biến các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong phong trào thi đua.

Với phương châm và khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả-Công an Kon Tum vững mạnh toàn diện”, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh phấn đấu thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đặt ra, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, giữ vững cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Khánh Vi