A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh đăng ký cư trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, trong đó công dân đăng ký cư trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến sẽ giảm 50% lệ phí. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/02/2023.

Theo đó, Thông tư 75 quy định công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ) với cơ quan đăng ký cư trú theo quy định pháp luật cư trú thì phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Công dân đăng ký cư trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến sẽ được giảm 50% lệ phí.

Thông tư có 8 điều với các nội dung chính:

1. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú được áp dụng thống nhất trong cả nước; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bãi bỏ quy định lệ phí đăng ký cư trú tại địa phương trong kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất.

2. Các trường hợp miễn lệ phí:

a) Trẻ em theo theo quy định tại Luật Trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật;

b) Người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

c) Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định pháp luật;

d) Công dân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.

3. Mức thu lệ phí:

Theo đó, trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp, lệ phí đăng ký cư trú quy định như sau: 20.000 đồng/lần đăng ký đối với đăng ký thường trú; 10.000 đồng/người/lần đăng ký đối với đăng ký gia hạn tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách; 15.000 đồng/lần đăng ký đối với đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình) và 10.000 đồng/lần đăng ký đối với tách hộ.

Trường hợp công dân nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến sẽ được giảm 50% lệ phí, cụ thể mức thu đối với các nội dung đăng ký cư trú nêu trên lần lượt là 10.000 đồng, 7.000 đồng, 5.000 đồng và 5.000 đồng.

Người nộp lệ phí thực hiện nộp lệ phí, tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, thu, nộp lệ phí thu được theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.

Tổ chức thu lệ phí nộp 100% lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước (ngân sách Trung ương) theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí được ngân sách Nhà nước (ngân sách Trung ương) bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật./.

 


Tác giả: Kiều Trinh
Tin liên quan