A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Tum: Tích cực triển khai thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính theo Đề án 06 của Chính phủ

Tại Quyết định số 06/QĐ-TTg  ngày 06 tháng 01 năm 2022 về Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, các thủ tục hành chính (TTHC) thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính gồm Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí.

Để việc triển khai liên thông đối với 02 nhóm thủ tục hành chính trên được hiệu quả, đồng bộ, thống nhất, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 về việc triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC theo Đề án 06. Ngày 21/4/2023, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp đã có Công văn số 429/HTQTCT-HT về việc triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính trên theo Đề án 06; Công văn số 4096/VPCP-KSTT ngày 05/6/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ triển khai 02 nhóm TTHC liên thông.

Ngày 24/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1178/UBND-TTHCC về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC đối với 02 nhóm TTHC thiết yếu tại Đề án 06; Công văn số 1784/UBND-TTHCC ngày 14/6/2023 về việc thực hiện nhiệm vụ triển khai 02 nhóm TTHC liên thông; Ngày 10/5/2023 Sở Tư pháp có Công văn số 760/STP-HC&BTTP về việc triển khai thực hiện liên thông 02 nhóm TTTC; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có Công văn số 4085/VP-TTHCC ngày 10/7/2023 về việc cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng các hệ thống liên thông, hệ thống đã đồng bộ tích hợp trong giải quyết TTHC.

Ngày 30/6/2023, Bộ Tư pháp có Công văn số 2721/BTP-HTQTCT về việc cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính, Sở Tư pháp cũng đã có Công văn số 1142/STP-HC&BTTP ngày 06/7/2023 về việc triển khai thực hiện cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện TTHC trực tuyến, thực hiện liên thông thủ tục hành chính; huy động các nguồn lực tại chỗ phù hợp để hỗ trợ người dân thực hiện TTHC.

- Các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký tài khoản người dùng trên Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch cho đối tượng là lãnh đạo UBND cấp huyện và UBND cấp xã được giao nhiệm vụ ký bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử và văn thư thực hiện đóng dấu bản điện tử.

- Chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức, người lao động trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC chủ động nghiên cứu và triển khai thực hiện theo đúng tài liệu hướng dẫn tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trình ký lãnh đạo và ký số bản điện tử Giấy khai sinh, trích lục khai tử do Sở Tư pháp cung cấp để triển khai thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả.

Công dân nộp hồ sơ liên thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh

Ngày 10/7/2023, Công an tỉnh có Công văn số 2327/CAT-PC06 về việc triển khai quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC trên, yêu cầu lực lượng Công an các cấp tiến hành các nhiệm vụ sau:

- Quán triệt lực lượng Công an cấp cơ sở bố trí nguồn nhân lực tập trung ưu tiên giải quyết đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú theo Quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng.

- Nghiên cứu tài liệu, phối hợp với một cửa cấp xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện trên môi trường trực tuyến phần mềm dịch vụ công liên thông: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai tang.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về dịch vụ công liên thông: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn của tỉnh và hướng dẫn triển khai công tác truyền thông tại đơn vị triển khai dịch vụ công liên thông./.

 


Tác giả: Nguyễn Thị Tâm
Tin liên quan