A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề cương giới thiệu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

Ngày 10/11/2022, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với 443/455 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật số 10/2022/QH15 Thực hiện dân chủ ở cơ sở có 6 Chương, 91 Điều, quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là luật mới, lần đầu được xem xét thông qua, là dấu ấn của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV trong việc kịp thời thể chế hóa đường lối Đại hội Đảng lần thứ XIII và định hướng chương trình xây dựng pháp luật cả nhiệm kỳ khóa XV.

Ảnh minh họa

Việc thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị bao gồm việc công khai thông tin tại cơ quan, đơn vị; những nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn, quyết định và tham gia ý kiến; nội dung, hình thức kiểm tra, giám sát của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại cơ quan, đơn vị. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Nhằm đa dạng nguồn tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giới thiệu nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; qua đó, tiếp tục nâng cao ý thức tuân chủ, chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, Ban Biên tập kính gửi Đề cương giới thiệu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 do Sở Tư pháp biên tập.

Toàn văn tài liệu./.

 


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan