A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định mới về phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt, trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 55/2022/TT-BCA quy định phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt, trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động.

Thông tư số 55/2022/TT-BCA gồm 5 chương, 25 điều, ngoài quy định chung và hiệu lực thi hành, Thông tư còn quy định các vấn đề liên quan đến phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt, trang phục chiến đấu và trang phục huấn luyện của Cảnh sát cơ động.

Theo đó, Thông tư này quy định chi tiết khoản 2 Điều 24 Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 về phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt, trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động; được áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương; cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về nguyên tắc cấp, quản lý, sử dụng phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt và trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động, Thông tư quy định: Phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt của Cảnh sát cơ động phải được quản lý chặt chẽ, cấp đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích; trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động được sử dụng trong huấn luyện, diễn tập và ra quân thực hiện nhiệm vụ.

Trang phục của Cảnh sát cơ động (nguồn: bocongan.gov.vn)

Trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động, gồm: trang phục chiến đấu chung; trang phục chiến đấu của Cảnh sát đặc nhiệm; trang phục Cảnh sát bảo vệ mục tiêu; trang phục nghiệp vụ bay và trang phục kỹ thuật cơ vụ sân bay của Không quân Công an nhân dân; trang phục nghi lễ đặc thù của Cảnh sát cơ động kỵ binh; trang phục biểu diễn đặc thù của Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân.

Trang phục huấn luyện của Cảnh sát cơ động, gồm: trang phục huấn luyện chung; trang phục huấn luyện đặc thù của Cảnh sát cơ động kỵ binh; đơn vị huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ; đơn vị Không quân Công an nhân dân.

Ngoài ra, Cảnh sát cơ động kỵ binh, các đơn vị huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ sử dụng trang phục quy định tại Điều 14 Thông tư này và trang phục quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13 Thông tư số 12/2021/TT-BCA ngày 27/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, định mức, trang bị, quản lý, nuôi dưỡng, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ trong Công an nhân dân để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nghiệp vụ đặc thù (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 44/2022/TT-BCA ngày 28/10/2022). Đơn vị Không quân Công an nhân dân sử dụng trang phục nghiệp vụ bay và trang phục kỹ thuật cơ vụ sân bay để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nghiệp vụ đặc thù.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và thay thế Thông tư số 31/2014/TT-BCA ngày 24/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về Giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu và trang phục chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động.


Tin liên quan