A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến đối với quy định về công tác thực tế của nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân

Bộ Công an vừa xây dựng dự thảo Thông tư quy định về công tác thực tế của nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân (CAND) gồm 4 Chương 17 Điều để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, Thông tư này quy định về công tác thực tế của nhà giáo ở các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong Công an nhân dân (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân), bao gồm: nguyên tắc, nội dung, thời gian, địa bàn, chế độ, chính sách, trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân liên quan. Thông tư được áp dụng với: Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đã được bổ nhiệm hoặc chưa được bổ nhiệm chức danh giảng dạy trong biên chế ở các khoa thuộc các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân (sau đây gọi chung là nhà giáo); Các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân; các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Công an đơn vị, địa phương); tập thể và cá nhân có liên quan tới công tác thực tế của nhà giáo.

Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư quy định 04 nguyên tắc đi công tác thực tế gồm: Đáp ứng mục tiêu, yêu cầu về xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân; Không bố trí, sử dụng nhà giáo đi thực tế trái với địa bàn, mục đích, nội dung kế hoạch đi thực tế; Nhà giáo phải bảo đảm thời gian đi thực tế đối với từng chức danh quy định tại Điều 6 của Thông tư này. Ngoài quy định bắt buộc về thời gian đi thực tế, khuyến khích nhà giáo tích cực, chủ động đăng ký đi thực tế để bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác, kiến thức chuyên môn; Thời gian đi thực tế không được tính để thay thế thời gian luân chuyển.

Nội dung công tác thực tế của nhà giáo theo dự thảo được quy định bao gồm:

- Trực tiếp tham gia các hoạt động nghiệp vụ, thực hiện các quy trình công tác chuyên môn có liên quan đến chuyên ngành, môn học được giao giảng dạy.

- Nghiên cứu, điều tra khảo sát, thu thập tài liệu liên quan đến lĩnh vực giảng dạy tại địa bàn thực tế để phục vụ hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình và tài liệu dạy học hoặc kết hợp với thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn học viên hoạt động thực tập tốt nghiệp tại Công an các đơn vị, địa phương (nếu có).

- Tham gia tổng kết chuyên đề, nghiên cứu đề tài, nhiệm vụ khoa học theo kế hoạch của Bộ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa cơ sở giáo dục trong CAND với Công an đơn vị, địa phương và các tổ chức, đơn vị ngoài lực lượng CAND.

Về thời gian đi thực tế, dự thảo Thông tư cũng quy định rõ: Đối với người tập sự trước khi được bổ nhiệm chức danh giảng dạy đi thực tế một lần, thời gian ít nhất 04 tháng; Đối với trợ giảng, giáo viên trong thời gian đảm nhiệm chức danh phải đi thực tế ít nhất 06 tháng, thời gian mỗi lần ít nhất là 03 tháng; Đối với giảng viên, giáo viên chính trong thời gian đảm nhiệm chức danh phải đi thực tế ít nhất 8 tháng, thời gian mỗi lần ít nhất là 04 tháng; Đối với giảng viên chính, giáo viên cao cấp phải đi thực tế 02 năm một lần, thời gian mỗi lần ít nhất là 02 tháng…Trường hợp nhà giáo (có bằng tiến sĩ) được rút ngắn thời hạn đảm nhiệm chức danh thì thời gian đi thực tế tối thiểu trong thời hạn đảm nhiệm chức danh được giảm 01 tháng.

Địa bàn đi thực tế gồm: Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an cấp huyện; Công an cấp xã; Các cơ sở đào tạo, cơ quan, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức khoa học kỹ thuật, đơn vị vũ trang ngoài lực lượng CAND.

Về chế độ, chính sách đối với nhà giáo đi thực tế, dự thảo Thông tư quy định: Trong thời gian đi thực tế, nhà giáo được trực tiếp tham gia công tác nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn giảng dạy, được đơn vị thực tế trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu, nội dung của kế hoạch đi thực tế. Nhà giáo đi thực tế được bảo đảm các chế độ, chính sách như nhà giáo đang giảng dạy tại cơ sở giáo dục, được cơ sở giáo dục trả lương, mỗi đợt đi thực tế được cơ sở giáo dục thanh toán chi phí đi lại (một lượt đi và về) và hưởng phụ cấp lưu trú đi công tác theo các quy định hiện hành.

Nhà giáo đi thực tế được Công an đơn vị, địa phương tạo điều kiện bố trí nơi ăn, ở và được hưởng các chế độ, chính sách khác tại nơi đến thực tế theo các quy định hiện hành. Nhà giáo đi thực tế trong năm học được giảm định mức giờ chuẩn giảng dạy tương ứng giữa tỉ lệ thời gian đi thực tế với định mức giờ chuẩn theo quy định đối với chức danh giảng dạy.

Dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng.

Toàn văn dự thảo.


Tác giả: Hoàng Phúc