A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023, ngày 22 tháng 02 năm 2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh (viết tắt là Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh) đã ban hành Kế hoạch số 439/KH-BCĐ triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.

 

Mục đích của việc ban hành Kế hoạch là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng, hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn hội trên địa bàn tỉnh. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn; xây dựng, nhân rộng các mô hình mới, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại cơ sở gắn với phong trào thi đua khác; xây dựng lực lượng nòng cốt chuyên trách và các tổ chức quần chúng tự quản về an ninh, trật tự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kế hoạch đạt ra yêu cầu đó là công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và các cuộc vận động, phong trào cách mạng khác từng đơn vị, địa phương. Việc tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn, an sinh xã hội.

Những nhiệm vụ, nội dung trọng tâm của Kế hoạch là:

Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm tạo sự chuyển biến theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ở cơ sở. Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 bảo đảm chất lượng, hiệu quả; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, sơ kết, tổng kết, đánh giá, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

            Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, địa phương: Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ rộng khắp, hiệu quả trên các tuyến, địa bàn, trong đó, lấy khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục làm “hạt nhân” nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, giải quyết sớm mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh tội phạm và hình thành “điểm nóng”; tranh thủ, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc tôn giáo tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn phức tạp về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, địa bàn có đông đồng bào theo tôn giáo, các khu kinh tế, công nghiệp, khu đô thị theo hướng xã hội hóa với phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” đến từng gia đình, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công an các văn bản triển khai thực hiện. Vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; tích cực tham gia hưởng ứng các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; “Tháng an toàn giao thông”; “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”; phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy”...; tham gia vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi ở địa bàn dân cư, giúp đỡ người nghiện ma túy đi cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy; thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị; bảo vệ môi trường... Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, qua sinh hoạt, hội họp của khu dân cư với tuyên truyền, vận động cá biệt hướng đến các nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

            Đẩy mạnh xây dựng, duy trì xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phường điển hình về trật tự đô thị; nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu: Quán triệt sâu rộng đến cán bộ chủ chốt các ngành, đoàn thể, toàn thể Nhân dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phường điển hình về trật tự đô thị, từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tự giác thực hiện các nội dung tiêu chí, góp phần xây dựng và duy trì xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phường điển hình về trật tự đô thị. Tiếp tục thực hiện hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm bình yên trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí “an ninh, trật tự” trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh, trật tự khu vực nông thôn, tạo môi trường xã hội an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của địa phương; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

            Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành và đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giữa lực lượng Công an với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác phối hợp theo quy định.

            Phát huy hiệu quả việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; củng cố hoạt động của lực lượng Công an viên ở thôn, làng; bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, dân phòng và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; Kế hoạch số 2056/KH-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ; Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố; Pháp lệnh Công an xã; Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về “Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp”...; tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa lực lượng Công an chính quy và lực lượng nòng cốt ở cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn xã, thị trấn, đặc biệt là các địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt ở thôn, làng, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, dân phòng; quan tâm củng cố, bổ sung, kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, pháp luật; nâng cao trình độ nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; quan tâm chế độ, chính sách, trang bị công cụ, phương tiện công tác cần thiết cho lực lượng nòng cốt hoạt động hiệu quả.

            Nghiên cứu, xây dựng các mô hình mới trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm hiệu quả, thiết thực theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Chú trọng nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, đặc biệt tại các địa bàn phức tạp về tệ nạn xã hội, vùng tôn giáo, dân tộc thiểu số và trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Phấn đấu mỗi đơn vị, địa phương đều có mô hình quần chúng tự quản về an ninh, trật tự hoạt động hiệu quả, được nhân dân nhiệt tình ủng hộ và tự giác tham gia và đảm bảo thiết thực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

            Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ: Đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và toàn thể người dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phổ biến cụ thể quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm để nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không để bị lợi dụng, kích động, lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật. Các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Tổ chức hiệu quả hoạt động kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

            Xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ làm cơ sở triển khai thực hiện; xem xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương công tác “Bảo vệ ANTQ” năm 2023; đẩy mạnh công tác sơ kết, tổng kết và khen thưởng theo các chuyên đề thuộc phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kịp thời khen thưởng gương người tốt, việc tốt và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đăng ký danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng từ đầu năm nhằm tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng tại địa phương.

            Kế hoạch đã đặt ra những chỉ tiêu cơ bản đó là:

            100% chính quyền địa phương và cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục ban hành chương trình, kế hoạch về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023; 100% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên được phổ biến, quán triệt các nhiệm vụ năm 2023 và triển khai thực hiện nghiêm túc; tổ chức ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế, quy định của pháp luật góp phần bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở.

            100% khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, cơ sở giáo dục; 70% doanh nghiệp tham gia đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; cuối năm bình xét phấn đấu có trên 80% khu dân cư, xã, phường, thị trấn; cơ quan, cơ sở giáo dục và trên 70% doanh nghiệp đã đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; phấn đấu trên 95% khu dân cư (thôn, khu phố), xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý được đánh giá, phân loại phong trào đạt mức “Khá” trở lên.

            Thực hiện hiệu quả công tác củng cố, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Mỗi huyện, thành phố phấn đấu xây dựng 01 xã (thị trấn) điển hình; thành phố Kon Tum lựa chọn 01 Công an phường xây dựng kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; xây dựng, triển khai ít nhất 01 mô hình mới về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hằng năm, báo cáo đánh giá kết quả và thống kê số mô hình, điển hình tiên tiến gửi về Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh.

            Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phát động mạnh mẽ việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, bảo đảm duy trì đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

            Chính quyền địa phương và cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023 bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

            Lực lượng Công an các cấp làm tốt vai trò nòng cốt tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo và huy động các ban, ngành, đoàn thể, người dân trên địa bàn tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và người dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm mỗi xã, phường, thị trấn, cơ sở giáo dục tổ chức được từ 01-02 buổi tuyên truyền.

            Theo Kế hoạch, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh yêu cầu Công an tỉnh đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, phối kết hợp với các ngành, đoàn thể tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả các đợt vận động Nhân dân tham gia tấn công trấn áp, phát hiện tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục cảm hóa những người vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư. Đẩy mạnh việc điều tra truy xét các vụ án đối tượng hoạt động có tổ chức, ổ nhóm, buôn bán sử dụng trái phép chất ma túy… Thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị chính quyền các cấp đưa đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, chữa bệnh bắt buộc đối với những trường hợp đủ điều kiện. Phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân đưa ra truy tố, xét xử những vụ án điểm nhằm tuyên truyền, động viên quần chúng Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

 


Tác giả: Xuân Hoàng