A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả triển khai Thông tư số 124/2021/TT-BCA trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 28/12/2021, Bộ Công an ban hành Thông tư số 124/2021/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” (Thông tư số 124/2021/TT-BCA). Trên cơ sở văn bản triển khai của Công an tỉnh, qua 01 năm thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Sau khi Bộ Công an ban hành Thông tư số 124/2021/TT-BCA triển khai đến Công an các địa phương, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 508/UBND-NC, ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc Thông tư số 124/2021/TT-BCA.

Tại địa phương, Công an các huyện, thành phố đã chủ động làm tốt công tác tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo) cùng cấp triển khai Thông tư số 124/2021/TT-BCA đến khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn phụ trách. Đảng ủy các cấp đã ban hành và chỉ đạo cấp uỷ Chi bộ các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý ban hành Nghị quyết về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2022; 100% khu dân cư, xã, phường, thị trấn và 473 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự và có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” đảm bảo đúng quy định theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA.

Đồng thời, lực lượng Công an thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định tại Thông tư số 124/2021/TT-BCA, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Từ đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong việc tổ chức thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA, góp phần chung trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong năm, các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đã triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 124/2021/TT-BCA, đạt kết quả tốt và được Ban Chỉ đạo các cấp ra Quyết định và cấp Giấy Công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2022 cho các đơn vị, cụ thể: 740/757 Khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” (t lệ 97,75%) năm 2022; 92/102 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2022 (t lệ 90%); 409/473 Cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2022 (t lệ 86%).

Giấy Công nhận các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” năm 2022

Kết quả đạt được cho thấy Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp đã làm tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an tại các đơn vị; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong việc đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự tại cơ sở, góp phần chung trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.


Tác giả: Tuấn Linh
Tin liên quan