A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị

Phát triển công nghệ sinh học là xu thế của thế giới; là động lực quan trọng để thực hiện quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân. Mới đây, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30-01-2023 về “Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”.

Ảnh minh họa (nguồn ảnh: baochinhphu.vn)

  Thực hiện Công văn số 1525-CV/BTGTU, ngày 22-02-2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị; Văn phòng Đảng ủy gửi tới các chi bộ, đảng bộ cơ sở tài liệu Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30-01-2023 của Bộ chính trị về “phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”.

Đề nghị các đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt đến đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về tầm quan trọng của phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân.

Tải tài liệu tại đây.


Tác giả: Thanh Tâm