A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an tỉnh tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân

Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã và đang ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, nhờ làm tốt công tác PBGDPL đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần làm giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Ảnh minh họa

Nhằm thực hiện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân”, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Kế hoạch số 3175/KH-CAT ngày 18/12/2020 của Công an tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg và các văn bản khác có liên quan đến công tác PBGDPL. Xác định việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của đơn vị.

Yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải gương mẫu trong việc chủ động tìm hiểu, học tập nắm vững, chấp hành các quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật; đồng thời, tích cực tham gia tuyên truyền, PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho quần chúng Nhân dân.

Triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp, hướng về cơ sở, chú trọng tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; bảo đảm tính đồng bộ, xuyên suốt, hiệu quả giữa PBGDPL với xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật; thường xuyên phát động quần chúng Nhân dân tham gia phong trào phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an tỉnh trong tư vấn, giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh trong công tác PBGDPL và chỉ đạo, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về PBGDPL. Thường xuyên kiện toàn, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL ở các đơn vị; tăng cường sử dụng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ biết tiếng dân tộc thiểu số để thực hiện PBGDPL kịp thời, thực chất, hiệu quả.

Tích cực đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, hình thức, cách thức PBGDPL, bám sát với thực tiễn cuộc sống và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội trong từng giai đoạn, địa bàn, cuộc sống. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, ứng dụng các thiết bị thông minh và phát huy sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác PBGDPL. Chú trọng PBGDPL về các chính sách, pháp luật được dư luận quan tâm, hoặc cần định hướng dư luận xã hội; đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của đối tượng PBGDPL; phổ biến rộng rãi về quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.


Tác giả: Hoàng Công
Tin liên quan