A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Kế hoạch tuyên truyền về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trong Công an tỉnh

Vừa qua, thực hiện Kế hoạch số 364/KH-BCA ngày 13/7/2023 của Bộ Công an tuyên truyền về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trong Công an nhân dân, Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch số 2580 ngày 31/7/2023 để triển khai thực hiện với những nội dung sau:

Ảnh minh họa

Về mục đích:

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi sự cần thiết ban hành, nội dung các chính sách trong dự án luật do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ trì, phối hợp soạn thảo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo sự thống nhất trong nhận thức, hiểu đúng và đồng thuận, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức tại địa phương, Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ nhằm hoàn thiện dự án luật bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra.

- Phát huy vai trò chủ động của các đơn vị, sự phối hợp tích cực của cơ quan, tổ chức tại địa phương, Nhân dân và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong góp ý dự thảo văn bản, trong đó đặc biệt chú trọng, phát huy vai trò cơ quan thông tin, báo chí địa phương, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh.

Về yêu cầu:

- Các hoạt động thông tin, tuyên truyền phải bám sát các nhiệm vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình xây dựng, trình dự án Luật, nội dung các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm với hình thức phù hợp; xác định cụ thể thời gian, hình thức thực hiện, tạo cơ chế, điều kiện để cơ quan, tổ chức, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và Quân đội nhân dân và người dân góp ý trong quá trình tuyên truyền.

- Việc tổ chức tuyên truyền phải xác định đúng nội dung, phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị được giao thực hiện và bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Sự cần thiết xây dựng, mục đích, quan điểm, định hướng và nội dung cơ bản của các chính sách được thể chế hoá thành các quy phạm trong từng điều luật; nắm bắt ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Đối tượng tuyên truyền là: Các cơ quan, tổ chức tại địa phương, Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, trong đó tập trung trao đổi thông tin dự án Luật đến Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an.

Việc tuyên truyền được thực hiện dưới các hình thức như: Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, trao đổi lấy ý kiến, tuyên truyền trực tiếp, xây dựng các chương trình, truyền thông, phỏng vấn, phóng sự, bài viết và các hình thức khác phù hợp đối với dự án Luật.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2023 đến năm 2024 (thời điểm khi Quốc hội thông qua dự án luật).

Căn cứ vào kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh giao các phòng, Công an các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ, chất lượng, và báo cáo kết quả định kỳ hàng tháng (trước ngày 20 hàng tháng, lồng ghép vào kết quả thực hiện 03 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV) để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an.


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan