A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an tỉnh triển khai công tác pháp chế năm 2023

Ngày 13/02/2023, Công an tỉnh đã ban hành Chương trình triển khai công tác pháp chế năm 2023 nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ và Thông tư số 01/2015 ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng công tác pháp chế, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác pháp chế, qua đó, góp phần thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác này. Đồng thời, tổ chức thực hiện nghêm đầy đủ công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ của hệ thông pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước…

Về yêu cầu, việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phải gắn với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ khác có liên quan như công tác theo dõi thi hành pháp luật, cải cách hành chính... Công tác tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa QPPL phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, kịp thời, công khai, minh bạc, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật...

Nội dung Chương trình pháp chế năm 2023 trong Công an tỉnh có các mặt công tác sau: Công tác tham mưu về pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự; công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và hợp tác quốc tế về pháp luật; công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác pháp chế; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác theo dõi, kiểm tra thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân; công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.

Ảnh minh họa

Trên cơ sở của Chương trình, Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác pháp chế năm 2023 tại đơn vị mình, đồng thời giao trách nhiệm cho Phòng Tham mưu chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình, tổng hợp, báo cáo kết quả công tác pháp chế năm 2023 theo quy định.


Tác giả: Hoàng Công