A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt danh mục, số lượng, cấu hình kỹ thuật cơ bản và dự toán tài sản mua sắm tập trung trong Công an nhân dân năm 2023

Ngày 16/01/2023, Bộ Công an ban hành Quyết định số 292/QĐ-BCA phê duyệt danh mục, số lượng, cấu hình kỹ thuật cơ bản và dự toán tài sản mua sắm tập trung trong Công an nhân dân năm 2023.

Theo đó, Bộ Công an phê duyệt danh mục, số lượng, cấu hình kỹ thuật cơ bản và dự toán tài sản mua sắm tập trung trong Công an nhân dân năm 2023 với các nội dung cơ bản: Danh mục, số lượng tài sản mua sắm tập trung là máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy photocopy, máy scan và cấu hình kỹ thuật cơ bản của tài sản mua sắm tập trung được thống kê theo phụ lục cụ thể. Tổng dự toán phê duyệt là 214.583.300.000 đồng; nguồn kinh phí mua sắm tập trung lấy từ kinh phí Bộ giao Công an các đơn vị, địa phương trong dự toán ngân sách hằng năm, nguồn kinh phí phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Công an tỉnh Hải Dương triển khai giai đoạn 2 lực lượng Công an chính quy  đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn

Ảnh minh họa

Giao Cục Trang bị và Kho vận chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trong Công an nhân dân năm 2023 theo quy định của Luật Đấu thầu, các quy định của Nhà nước và Bộ Công an. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Trang bị và Kho vận, Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Xem Quyết định tại đây.


Tác giả: Khánh Vi