A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tỉnh Kon Tum

Ngày 13/5/2024, Ban Chỉ đạo triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tỉnh Kon Tum có Quyết định số 1628/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tỉnh Kon Tum.

 

 

Theo đó, Ban Chỉ đạo triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được thành lập và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định tại Quyết định số 264/QĐ-UBND, ngày 13/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, Ban Chỉ đạo sẽ kiện toàn đảm bảo phù hợp yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Quy chế này quy định về phạm vi, đối tượng áp dụng, tổ chức, hoạt động, chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo; nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan, địa phương có liên quan trong quá trình phối hợp công tác.

Về Tổ chức, hoạt động:

 Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Công an tỉnh.

Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Trưởng ban ký; sử dụng con dấu của Công an tỉnh khi Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo ký. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Công an tỉnh.

Về Chế độ làm việc

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể; đề cao trách nhiệm của Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Trưởng ban; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất, Ban Chỉ đạo họp đánh giá tình hình, đề ra phương hướng công tác, giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đối với vấn đề cần xử lý ngay, các cơ quan trao đổi với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để báo cáo, tham mưu Trưởng ban Ban Chỉ đạo xử lý. 

 

 


Tác giả: Thái Ngân