A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tỉnh Kon Tum

Ngày 13/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có Quyết định số 264/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tỉnh Kon Tum.

Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tỉnh Kon Tum (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo), thành phần như sau:

Trưởng ban: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Phó Trưởng ban Thường trực: Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh.

Phó Trưởng ban: Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Ủy viên gồm các đồng chí:

- Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan tham gia với tư cách là Ủy viên: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Về nguyên tắc, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo:

Công an tỉnh là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo. Các thành viên của Ban chỉ đạo hoạt động kiêm nhiệm và thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

Trưởng ban được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu của đơn vị mình trong quá trình chỉ đạo điều hành và đôn đốc phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

Trưởng ban Ban chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và kế hoạch công tác hoạt động của Ban chỉ đạo.

Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban, với nguyên tắc đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Chỉ đạo xây dựng và triển khai toàn diện chủ trương, phương hướng, đề án, chương trình, kế hoạch, giải pháp thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. Chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả công tác triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại địa phương.

Theo dõi, tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình công tác triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm điều kiện xây dựng, hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phù hợp tình hình thực tiễn tại địa phương.

Chỉ đạo tổ chức thông tin, tuyên truyền công tác triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

 Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, điều phối hoạt động giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tổ chức kiểm tra việc triển khai và kết quả thực hiện của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức họp, đánh giá tình hình, kết quả và đề ra phương hướng công tác triển khai thi hành Luật Lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tốt, phê bình, nhắc nhở đối với tập thể, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm.

Chỉ đạo bố trí kinh phí triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

 


Tác giả: Thái Ngân