A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia

Thường xuyên tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai là nội dung chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh Kon Tum tại Công văn số 223/UBND-NNTN.

Ngày 30/01/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 223/UBND-NNTN về việc triển khai Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia theo Quyết định số 1651/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 1561/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định; thường xuyên tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; gắn xây dựng cộng đồng an toàn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Chủ động bố trí nguồn lực để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền của địa phương, đơn vị theo quy định pháp luật về phòng chống thiên tai và ngân sách nhà nước; đồng thời, căn cứ điều kiện thực tế địa phương và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chương trình, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp trong phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật. 

UBND tỉnh cũng đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai Quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định; căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình, xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1561/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Tác giả: Bá Tuấn
Tin liên quan