A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023

Đảng ủy Công an tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 142-KH/ĐUCA, ngày 26-5-2023 “Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, năm 2023” hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ cơ sở, đảng bộ Công an các huyện, thành phố phổ biến, tuyên truyền các nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 đến đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Kế hoạch này dựa trên căn cứ Hướng dẫn số 43-HD/BTGTU, ngày 10-5-2023 “Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum.

Ảnh minh họa

Theo đó, mục đích của kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền tạo niềm tin, khí thế, động lực, cổ vũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Nội dung tuyên truyền gồm:

1. Những kết quả bước đầu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ Trung ương tới cơ sở. Triển khai thực hiện Chương trình số 55-CTr/TU, ngày 25-4-2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, công tác tổ chức, cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo Đảng từ tỉnh tới cơ sở.

2. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 18-01-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21- KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Việc thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Những chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp được xác định trong Chương trình số 39- CTr/TU, ngày 06-10-2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

4. Những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về: Đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum; Phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ; Phát triển lâm nghiệp bền vững; Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư; Đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời phát hiện hoặc dự báo những khó khăn, bất cập trong thực hiện để có đề xuất thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.

5. Về công tác kiểm tra, giám sát; phát huy dân chủ đi đôi với kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để huy động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 24-02-2021 về nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hình thức tuyên truyền: Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; rên các mạng xã hội; tuyên truyền trong sinh hoạt Đảng và sinh hoạt đơn vị.

Toàn văn Đề cương tuyên truyền.


Tác giả: Thanh Tâm