A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Công an tỉnh: Nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đảng

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Công an tỉnh đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị; không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ công tác, phục vụ nhân dân.

 

Đảng bộ Công an tỉnh có 28 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 16 chi bộ cơ sở, 12 đảng bộ cơ sở với 54 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Những năm qua, Đảng bộ Công an tỉnh hết sức chú trọng đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng. Trong đó phải kể đến công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ và các chi bộ tiếp tục đặc biệt quan tâm.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp 53 đảng viên, đạt 41% chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội. Các tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên được tuân thủ nghiêm túc. Hầu hết đảng viên mới kết nạp đều có ý chí rèn luyện, chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động ở cơ sở. Tỷ lệ đảng viên nữ, đảng viên trẻ tăng lên hằng năm.

Lực lượng Công an tỉnh ra quân truy quét tội phạm. Ảnh: DĐN

 

Cùng với việc quan tâm phát triển đảng viên mới, cấp ủy các cấp đã duy trì tốt việc sinh hoạt chi bộ, đảng bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 27-HD/ĐUCA(X03), ngày 18/9/2018 của Đảng ủy Công an Trung ương về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ trong Công an nhân dân.

Đại tá Trần Thị Thu Phước- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ: Những năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và đưa ra các giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Đây là một nội dung được Đảng ủy Công an tỉnh xem là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, được chú trọng thực hiện ở các tổ chức đảng. Đây cũng là một hoạt động được cụ thể hóa thành nguyên tắc có liên quan chặt chẽ đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; vị trí, vai trò của cấp ủy các cấp, nhất là của đồng chí bí thư, thủ trưởng cơ quan đơn vị đã ngày một nâng cao rõ rệt.

Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an tỉnh đã kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng tổ chức cơ sở đảng giảm, chất lượng được nâng lên. Các cấp ủy cơ sở đã nhận thức và xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nên đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị; phương thức, lề lối làm việc có nhiều đổi mới, từng bước cải cách các thủ tục hành chính để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhằm duy trì và không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng các tổ chức đảng, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cùng cấp về công tác kiểm tra, giám sát với nhiều hình thức thiết thực.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo UBKT Đảng ủy Công an tỉnh, các tổ chức cơ sở đảng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng và triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và định kỳ hằng năm; kịp thời xây dựng quy chế phối hợp và triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT các huyện ủy, thành ủy, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân.

Với việc nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, Đảng bộ Công an tỉnh tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

 


Tác giả: Ban biên tập
Nguồn:baokontum.com.vn Copy link