A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đấu tranh với âm mưu xuyên tạc bản chất công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Xuyên tạc bản chất của công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng ta là một trong những chiêu trò của các thế lực thù địch hòng làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, với đội ngũ cán bộ, gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội và sự tồn vong của chế độ.

Thủ đoạn xuyên tạc công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Các thế lực thù địch, phản động suy diễn cho rằng, sở dĩ Đảng ta phải tiến hành công tác bảo vệ chính trị nội bộ là để “ngụy trang”, “che đậy” cho những “phức tạp không nhỏ” diễn ra trong nội bộ như: Sự mất đoàn kết; sự tranh giành địa vị, phe nhóm, bè phái; sự suy thoái về lý tưởng, niềm tin, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ; hay tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,... đang ngày càng tăng lên trong nội bộ Đảng. Chúng xuyên tạc công tác bảo vệ chính trị nội bộ là để duy trì vai trò độc tôn của Đảng, duy trì địa vị và quyền lợi của một bộ phận đội ngũ cán bộ chứ không phải là vì lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân.

/upload/105000/20231125/grab4df29image_237791_2232021.jpg

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ thì vấn đề về cán bộ và công tác cán bộ hiện đang bị các thế lực thù địch lợi dụng khai thác triệt để. Chúng lợi dụng những yếu kém, hạn chế, sai lầm của một bộ phận cán bộ dẫn đến tình trạng tham ô, tham nhũng, lãng phí, thất thoát tài sản công, quản lý kém hiệu quả… trong thời gian qua để tuyên truyền, xuyên tạc hòng khoét sâu thêm những bức xúc của nhân dân.

Ngoài ra, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, bị các quan điểm sai trái, thù địch tác động dẫn đến tình trạng phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút ý chí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Sau đó được sự giúp sức, cổ vũ, móc nối với các thế lực thù địch tiến hành hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, từ đó trở thành đối tượng chống phá đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với các thế lực thù địch tiến hành các hoạt động gây mất ổn định chính trị nội bộ phục vụ ý đồ gia tăng các hoạt động “diễn biến hòa bình”, kết hợp với quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, thiết lập chế độ đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam.

Hiện nay, khi Đảng ta tiến hành công cuộc phòng chống tham nhũng một cách quyết liệt, với quan điểm “không có vùng cấm” trong xử lý vi phạm của đội ngũ cán bộ với hàng loạt các vụ đại án từ trung ương đến địa phương, từ các bộ, ban, ngành đến các doanh nghiệp tư nhân,... thì chúng lại bóp méo, xuyên tạc rằng đó thực chất là việc “thanh trừng bè phái”, “đấu đá nội bộ”, là “các phe cánh triệt tiêu nhau”. Việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ cũng bị chúng bóp méo cho rằng đó chỉ là hình thức, nhằm phục vụ “lợi ích nhóm”... Đây không chỉ là sự xuyên tạc về chức năng, nhiệm vụ của công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng, mà còn phủ nhận những thành tựu trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là phong trào thi đua “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng ta cũng đang bị các thế lực thù địch xuyên tạc cho rằng, cuộc vận động và phong trào thi đua đó đã diễn ra hàng chục năm nay nhưng chỉ là hình thức mang tính “phong trào” chứ không đi vào thực chất, không hiệu quả. Mục đích duy nhất của chúng là phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Đấu tranh với thủ đoạn xuyên tạc công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Thứ nhất, phải khẳng định rằng việc bảo vệ chính trị nội bộ gắn liền với sự ra đời, phát triển của Đảng, chứ không phải chỉ khi có sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thì Đảng mới tiến hành công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 93 năm qua đã khẳng định bảo vệ Đảng - bảo vệ chính trị nội bộ gắn liền với quá trình ra đời và đấu tranh, trưởng thành của Đảng. Bảo vệ chính trị nội bộ là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa sống còn của Đảng, của chế độ. Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam sớm thấy được vấn đề bảo vệ Đảng – bảo vệ chính trị nội bộ Đảng là cực kỳ quan trọng. Mỗi khi cách mạng nước ta chuyển sang thời kỳ mới, Đảng đều kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng. Chính vì vậy, Đảng ta đã làm thất bại nhiều âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ thù; bảo vệ được tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên để lãnh đạo quần chúng đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã thể hiện sự coi trọng đúng mức về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Thứ hai, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng không phải là việc đấu đá, thanh trừng nội bộ, tranh giành quyền lực, nội bộ mất đoàn kết hay “bới lông tìm vết” mà chính là việc thực hiện nghiêm các nguyên tắc về xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là việc thực hiện theo đúng Điều lệ Đảng và văn kiện của các kỳ Đại hội Đảng đã đề ra và là việc bảo vệ tổ chức Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên trước những diễn biến phức tạp của tình hình và âm mưu, hoạt động chống phá nội bộ của các thế lực thù địch. Đảng ta xác định: Bảo vệ chính trị nội bộ chính là bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo đảm cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ ba, công tác bảo vệ chính trị nội bộ không chỉ đơn thuần là công tác để bảo vệ Đảng mà còn là để làm trong sạch Đảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, loại trừ các yếu tố tiêu cực nảy sinh trong nội bộ đảng làm cản trở sự phát triển của đảng, góp phần làm cho các tổ chức đảng ngày càng trở nên trong sạch, vững mạnh. Thẳng thắn nhìn nhận thì trong nội bộ Đảng hiện có tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhưng đó chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Đảng, Nhà nước ta đang nỗ lực hết sức, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các phần tử chống đối và cơ hội chính trị, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống, phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Thứ tư, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không phải là việc “thanh trừng bè phái”, “đấu đá nội bộ”, là “các phe cánh triệt tiêu nhau” mà là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước. Đây là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, không phải là cuộc đấu giữa các “phe cánh” hay “đấu đá nội bộ”, như có người không hiểu hoặc cố tình xuyên tạc với động cơ sai, dụng ý xấu. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Việt Nam những năm gần đây đã đạt kết quả quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc trong xây dựng hệ thống chính trị, môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, củng cố được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ, được quốc tế đánh giá cao.

Thứ năm, những năm qua Đảng, Nhà nước cùng với nhân dân ta đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và trong cuộc vận động và phong trào thi đua học và làm theo Bác Hồ. Thực tiễn cho thấy, kết quả từ công tác bảo vệ  nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần tìm ra những "con sâu làm rầu nồi canh" từ sớm, từ gốc, để sàng lọc nội bộ, làm cho Đảng ngày càng mạnh khỏe, chắc chắn, trong sạch, vững mạnh từ cơ sở. Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016, của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội, đưa đến những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo cơ sở, nền tảng quan trọng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ra sức thi đua, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới.

Đấu tranh, phê phán các luận điệu xuyên tạc bản chất công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng Đảng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận diện kịp thời, đúng đắn thủ đoạn xuyên tạc công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của công tác bảo vệ chính trị của Đảng để chủ động phòng và đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình” góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong tình hình mới.


Tác giả: Hoài Anh