A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an tỉnh Kon Tum triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

Ngày 05/2/2024, Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 368 về thực hiện công tác cải cách hành chính trong Công an tỉnh năm 2024. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác Công an năm 2024, góp phần thực hiện giải pháp trọng tâm, đột phá trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ảnh minh họa

Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 3233 ngày 12/11/2021 về tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an tỉnh; tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong Công an tỉnh, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030” (gọi tắt là Đề án 06). Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Để góp phần thực hiện giải pháp trọng tâm, đột phá trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an năm 2024 là “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, công tác cải cách hành chính năm 2024, Kế hoạch đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có một số nội dung đáng chú ý sau:

- Về cải cách thể chế: Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp của Công an tỉnh năm 2024. Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia góp ý kiến vào các dự án Luật; chủ động đề xuất việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng tại địa phương mình.

- Về cải cách thủ tục hành chính:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 06/TB-VPCP ngày 10/01/2024 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận Hội nghị đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06/CP. Phát huy, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác Công an và thực hiện dịch vụ công tại cơ sở, triển khai các giải pháp đảm bảo dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”. Thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công an tỉnh năm 2024 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Lãnh đạo Công an tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Ngoài ra, tăng cường giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo liên thông , thông suốt đến các xã. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Công Dịch vụ công Bộ Công an.

- Về cải cách tổ chức bộ máy: Tập trung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng, Công an huyện, thành phố sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong. Bố trí theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí ở 04 cấp Công an, gắn với tăng cường biên chế ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

- Về cải cách chế độ công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ: Thực hiện nghiêm túc phương châm hành động của Công an tỉnh năm 2024 là “Xây dựng Công an tỉnh Kon Tum thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng, lý luận chính trị. Phát động phong trào thi đua đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Ngoài ra, Kế hoạch còn nhiều nhiệm vụ trọng tâm được phân công cụ thể đơn vị và thời gian thực hiện trên các lĩnh vực khác như: Cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính…

Căn cứ nội dung Kế hoạch của Công an tỉnh, các phòng, Công an huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024, triển khai thực hiện hiệu quả và báo cáo định kỳ, đột xuất về Công an tỉnh theo quy định.


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan