A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố sửa đổi, bổ sung các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày 13/6/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Quyết định số 4088/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Theo đó, Bộ Công an sửa đổi, bổ sung các bộ phận cấu thành 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp xã theo quy định tại Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú; Thông tư số 190/2021/TT-BQP ngày 31/12/2021 của Bộ Quốc phòng quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trong Bộ Quốc phòng; Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú; Quyết định số 5714/QĐ-BCA-V03 ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, trong đó có một số nội dung đơn giản hóa trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và Quyết định số 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 07/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú, gồm có:

1. Thủ tục hành chính Tách hộ

2. Thủ tục hành chính Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

3. Thủ tục hành chính Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú

4. Thủ tục hành chính Xác nhận thông tin về cư trú

5. Thủ tục hành chính Đăng ký thường trú

6. Thủ tục hành chính Xóa đăng ký thường trú

7. Thủ tục hành chính Đăng ký tạm trú

8. Thủ tục hành chính Gia hạn tạm trú

9. Thủ tục hành chính Xóa đăng ký tạm trú

(có file đính kèm)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/6/2023. Toàn bộ 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định nêu trên sẽ được đăng tải, cập nhật tại chuyên mục Thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh và niêm yết, công khai tại Bộ phận Một cửa Công an cấp xã.

Toàn văn Quyết định: Quyết định 4088 ngày 13.6.2023 về thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực cư trú.pdf

 

 


Tác giả: Nguyễn Thị Tâm
Tin liên quan