A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự thảo Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong CAND. Dự thảo gồm 6 chương 20 điều.

Cụ thể:Chương I quy định chung (gồm 03 điều, từ Điều 1 đến Điều 3) quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ.Chương II, quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ (gồm 5 điều, từ Điều 4 đến Điều 8). Chương III, quy định: Tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự (gồm 04 điều, từ Điều 9 đến Điều 12). Chương IV, quy định: Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo và bảo vệ người tố cáo (gồm 03 điều, từ Điều 13 đến Điều 15). Chương V quy định về: Quản lý công tác giải quyết tố cáo trong CAND (gồm 03 điều, từ Điều 16 đến Điều 18) quy định về quản lý công tác giải quyết tố cáo trong CAND; báo cáo công tác giải quyết tố cáo; trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ về công tác giải quyết tố cáo trong CAND. Chương VI, quy định về điều khoản thi hành (gồm 02 điều, từ Điều 19 đến Điều 20) quy định về hiệu lực thi hành; trách nhiệm thi hành Nghị định.

Toàn văn Dự thảo được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

Chi tiết xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-quy-dinh-ve-to-cao-va-giai-quyet-to-cao-trong-Cong-an-nhan-dan-400815.aspx

Duy Hòa