A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa Công an tỉnh với Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019 - 2024

Giai đoạn 2019-2024, Công an tỉnh và Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã phối hợp làm tốt công tác xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở cơ sở, đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác tại địa phương, góp phần đắc lực giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Công tác phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giữa Công an tỉnh với Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội LHPN tỉnh được triển khai dựa trên cơ sở thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, Công an tỉnh đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh xây dựng Chương trình phối hợp số 27/CTr-CAT-MTTQ ngày 09/12/2013 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và tổ chức triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

Công an tỉnh, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến hội viên Cựu Chiến binh, Nông dân, Phụ nữ trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2019 - 2024

Qua đó, Công an tỉnh và Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã phối hợp làm tốt công tác xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác tại địa phương, góp phần đắc lực giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Hằng năm, lực lượng Công an đã phối hợp với các cấp hội tổ chức hơn 2.053 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với hơn 340.000 lượt người tham gia; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên cựu Chiến binh, nông dân, phụ nữ tích cực phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, duy trì khối đại đoàn kết toàn dân, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, tham gia hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân...

Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động nhiều mô hình tự quản về ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ do các cấp Hội cơ sở thành lập. Qua quá trình hoạt động, nhiều mô hình đã phát huy được sức mạnh, ý thức tự giác của cán bộ, hội viên, phụ nữ nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở (Tổ cựu chiến binh tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới, Phụ nữ tham gia phòng, chống tội phạm, Tổ phụ nữ tuyên truyền pháp luật, Phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo chấp hành tốt chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và tích cực tham gia công tác Hội...), góp phần thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân, cựu Chiến binh, phụ nữ về các kiến thức công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT. Qua đó, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân giảm đáng kể, an ninh chính trị được bảo đảm, quần chúng nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo đẩy mạnh công tác vận động Nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các cuộc vận động, phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước như: “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; “Dân vận khéo”; “Xóa đói, giảm nghèo”..., bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ cơ sở.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phối hợp giữa Công an tỉnh và các cấp hội còn tồn tại một số hạn chế. Trong đó, việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân tại một số địa phương chưa thực sự vững mạnh, hiệu quả chưa cao; một số mô hình bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không hoạt động thực tế, mô hình trùng lặp chưa được sáp nhập; công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến chưa thực hiện thường xuyên… 

Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa Công an tỉnh với Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon, Công an tỉnh và các tổ chức hội đã đưa ra một số giải pháp thực hiện như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện hiểu quả Chương trình phối hợp số 07/CTrPH-BCA-MTTW, ngày 17/10/2023 giữa Bộ Công an với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2023-2033 gắn với thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các văn bản của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, ý thức chủ động phòng ngừa trong đội ngũ cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch; phương thức hoạt động của các loại tội phạm; phát hiện, đấu tranh và tham gia xử lý kịp thời những vụ việc vi phạm các quyền hợp pháp của phụ nữ, trẻ em và phối hợp cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục con em, người thân lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Ba là, đẩy mạnh công tác phối hợp xây dựng lực lượng Công an nhân dân, các tổ chức Hội đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, có năng lực chuyên môn, sáng tạo, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn kết chặt chẽ phong trào với thực hiện các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, do cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên phát động.

Bốn là, tiếp tục xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội phù hợp với từng địa bàn, địa phương và nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, chú trọng các mô hình bảo vệ phụ nữ và trẻ em, mô hình bảo đảm an ninh nông thôn; thường xuyên củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp.

Năm là, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

 

 

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan