A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Đề án xác định mục tiêu: Việc tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng theo quy định; Tiếp công dân phải gắn với giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân từ cơ sở; Triển khai, thực hiện kịp thời, đồng bộ việc cập nhật thông tin, khai thác Hệ thống CSDL Quốc gia về khiếu nại tố cáo.

Về mục tiêu cụ thể, Đề án xác định:

Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp và Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác tiếp công dân; kiện toàn các cơ quan tiếp dân, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có phẩm chất đạo đức và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân.

Trong năm 2023, bố trí Trụ sở Tiếp công dân tỉnh đảm bảo đầy đủ công năng theo quy định của Luật Tiếp công dân, khang trang, thuận tiện cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, thuận tiện trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự; các huyện có Trụ sở tiếp công dân riêng, được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, tạo điều kiện tốt nhất cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu phải gắn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thông qua tiếp công dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của Nhân dân trên địa bàn tỉnh; tăng cường vận động, thuyết phục công dân thực hiện, chấp hành đúng các quy định của pháp luật. 

Triển khai cập nhật và khai thác có hiệu quả Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại tố cáo theo quy định tại Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu Quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Từng bước hiện đại hóa, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân được thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với cơ quan hành chính nhà nước. 

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Đề án đưa ra các giải pháp thực hiện như sau: (1) Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong tiếp công dân, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; (2) Củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; (3) Kiểm tra, rà soát đề xuất xây dựng, bổ sung, hướng dẫn các quy định của pháp luật về tiếp công dân; (4) Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; (5) Xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác tiếp công dân và sử dụng Hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại tố cáo.

 


Tác giả: Đội 1-Phòng Tham mưu
Tin liên quan