A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác tham mưu và thực thi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, thu, chi ngân sách nhà nước

Thực hiện theo đề nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Báo cáo số 158/BC-BKTNS ngày 19/11/2022 về kết quả giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội; thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022, ngày 27/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 201/UBND-KTTH chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

 

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum  yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ và địa bàn được giao triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ phát huy ưu điểm, đồng thời thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đã được Ban Kinh tế -Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ ra tại Báo cáo 158/BC-BKTNS ngày 19/11/2022.

Hai là, nghiên cứu các nhiệm vụ, giải pháp hoặc tham mưu đề xuất triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế -xã hội đã đề ra, trong đó cần quan tâm một số nội dung sau:

Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách tổ chức điều hành chi ngân sách  được cấp thẩm quyền giao; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, đúng quy định; hạn chế chuyển nguồn, chuyển nhiệm vụ chi. Kịp thời giải quyết các chế độ chính sách an sinh xã hội phát sinh,…; chủ động sử dụng nguồn ngân sách cấp mình để thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và dịch bệnh.

Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch đảm bảo bám sát nhu cầu, tình hình thực tế tại địa phương. Nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các nội dung đã được Đoàn kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, giám sát chỉ ra.

Rà soát các dự án đô thị, kịp thời điều chỉnh để phù hợp với quy định và tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo đúng quy định được phê duyệt.

Tăng cường công tác tuyên truyền, động viên, nhắc nhở cán bộ, công chức nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác tham mưu và thực thi công vụ, tránh gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu.

Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện không để phát sinh việc bổ sung, điều chỉnh, cập nhật sau khi đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tăng cường quản lý hoạt động khai  thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ và cải thiện môi trường.

Triển  khai thực hiện hiệu quả các quy hoạch về phát triển khu, cụm và tiểu thủ công nghiệp, trên địa bàn làm cơ sở kêu gọi, thu hút đầu tư.

Các cơ quan chủ Chương trình, các sở, ngành chuyên môn phối hợp, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, địa phương được giao thực hiện nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn.

Ba là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chi, kiên quyết không giải ngân, không quyết toán những khoản chi không đúng chế độ, chính sách, không có trong dự toán. Đối với nhiệm vụ bổ sung có mục tiêu, phải được thực hiện và quyết toán đúng yêu cầu về thời gian./.


Tác giả: Thái Ngân