A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 05/02/2024 về thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02-10-2023 của Bộ Chính trị “về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Kế hoạch đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan chức năng, đơn vị sự nghiệp công lập và Nhân dân, nhất là người đứng đầu và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm cao để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện, nhân rộng mô hình đơn vị sự nghiệp công lập điển hình, có cách làm hay, năng động, sáng tạo, hiệu quả.

Triển khai thực hiện chính sách, pháp luật liên quan, đảm bảo đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW. Triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quy định về tổ chức bộ máy; tiêu chí và điều kiện sắp xếp; nhân lực và cơ cấu đội ngũ; các chế độ, chính sách, nhất là quan tâm chính sách thu hút nhân tài, người có chuyên môn nghiệp vụ giỏi; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, chính sách tiền lương phù hợp với đặc thù ngành, lĩnh vực sự nghiệp và tình hình thực tiễn của tỉnh. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật để định giá từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công, hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, xác định rõ chính sách phúc lợi, chính sách an sinh trong giá dịch vụ sự nghiệp công, nhất là ở các lĩnh vực giáo dục, y tế….

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát, hoàn thiện quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng, góp phần bảo đảm an sinh, tiến bộ và công bằng xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân. Đổi mới việc phân bổ ngân sách theo hướng tập trung cho dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu…

Xác định lộ trình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo mục tiêu Nghị quyết số 19-NQ/TW. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học, thu gọn các điểm trường gắn với nâng cao chất lượng giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác hoạt động không hiệu quả. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong từng đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối đảm bảo theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Nâng cao, đẩy mạnh việc thực hiện tự chủ, xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công. Nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương xã hội hoá, như chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, phí, tín dụng, thu hút đầu tư đối với dịch vụ sự nghiệp công, đảm bảo khả thi, bình đẳng để phát triển nhanh các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, khoa học - công nghệ ở những nơi đủ điều kiện. Đẩy mạnh việc thực hiện tự chủ, xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công, nhất là giáo dục, y tế…ở thành phố Kon Tum, trung tâm các huyện có dân số cơ học tăng nhanh. Thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ hoàn toàn; chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ bệnh viện và trường học).

Cơ cấu lại đội ngũ viên chức theo chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo; tăng cường quản lý chặt chẽ việc sử dụng biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, bố trí, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập ngày càng nâng cao chất lượng quản trị tài chính, tài sản công của đơn vị.

Phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát. Phát hát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, nhất là về điều kiện tiếp cận và chất lượng cung ứng dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy, thanh tra của chính quyền các cấp trong thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW tại địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để cụ thể hóa và triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW và Kế hoạch này phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan