A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện nghiêm đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

UBND tỉnh ban hành Công văn số 470/UBND-TTHCC ngày 06/02/2024 về việc thực hiện nghiêm đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính (TTHC) trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện đánh giá tác động TTHC trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo nhiệm vụ được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết phải quy định TTHC trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để thực hiện biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Thường xuyên nắm bắt, rà soát các vấn đề bất cập trong quá trình thực hiện TTHC tại cơ quan, đơn vị mình và có đề xuất các bộ, ngành theo dõi lĩnh vực và Văn phòng Chính phủ để chỉ đạo tổ chức sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật kịp thời; Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp trong xây dựng văn bản giữa cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan kiểm soát TTHC, cơ quan thẩm định, bảo đảm việc đề xuất các chính sách pháp luật, TTHC cần thiết, hợp lý, hợp pháp, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp: Thực hiện nghiêm việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, chỉ thẩm định đối với hồ sơ có đầy đủ Báo cáo đánh giá tác động chính sách, báo cáo đánh giá tác động TTHC theo quy định; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tham mưu thực hiện chế độ báo cáo kết quả công tác đánh giá tác động chính sách, TTHC trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

Chủ trì, tăng cường tập huấn, nâng cao nghiệp vụ công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, công tác đánh giá tác động chính sách, công tác đánh giá tác động TTHC trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh trong việc cho ý kiến về nội dung quy định TTHC tại đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan