A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Ngày 05/02/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 451/UBND-KTTH Về việc xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương với cơ sở dự liệu quốc gia về giá. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố: Bám sát Kế hoạch số 4180/KH-UBND ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ.

Cập nhật đầy đủ thông tin dữ liệu về giá vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá theo quy định tại Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đồng thời, căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Giá số 16/2023/QH15, hướng dẫn của Bộ Tài chính và tình hình thực tế tại địa phương để chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương theo quy định và phải đảm bảo kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố: tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 4180/KH-UBND ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh đảm bảo theo đúng tiến độ; đồng thời, quét mã QR kèm theo văn bản này để cập nhật các văn bản, tài liệu liên quan đến việc triển khai thi hành Luật Giá số 16/2023/QH15.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan