A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

Ngày 06 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 484/UBND-KGVX thực hiện Quyết định số 2158/QĐ-BTTTT ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp về Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa và Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn. Hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng DBI của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://dbi.gov.vn và Cổng thông tin và cơ sở dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ https://digital.business.gov.vn. Thúc đẩy các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả (lồng ghép với báo cáo kết quả chuyển đổi số định kỳ hằng quý/năm) về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp.

Hiệp hội Doanh nghiệp; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức phổ biến Bộ chỉ số DBI đến các doanh nghiệp thành viên; chủ động có giải pháp thúc đẩy, phát động phong trào chuyển đổi số và sử dụng Bộ chỉ số DBI để đánh giá kết quả chuyển đổi số trong các đơn vị thành viên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong hoạt động tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng sử dụng Bộ chỉ số DBI và sử dụng công cụ hỗ trợ đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp trên Cổng thông tin và cơ sở dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ https://digital.business.gov.vn. Triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số theo quy định của pháp luật và thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng tổ chức tuyên truyền về Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và các nội dung, hoạt động thuộc Đề án. Tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng sử dụng Bộ chỉ số DBI và sử dụng công cụ hỗ trợ đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp trên Cổng DBI của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://dbi.gov.vn. Phối hợp giới thiệu các giải pháp, nền tảng số phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp đến các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định (lồng ghép với báo cáo kết quả chuyển đổi số).

Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh tổ chức tuyên truyền nội dung của Đề án nhằm nâng cao nhận thức và sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân liên quan; tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp, trong đó chú trọng các tin, bài, phóng sự vinh danh các doanh nghiệp điển hình trên địa bàn tỉnh trong hoạt động chuyển đổi số.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan