A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn thực hiện thủ tục liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng”

Quy trình thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông này, thực hiện theo quy trình  tại Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 của Văn phòng Chính phủ.  

 

1. Người dân nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách sau: 

- Cách 1: Nộp hồ sơ qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính  tỉnh tại đường link đăng nhập: https://dichvucong.kontum.gov.vn

https://lh4.googleusercontent.com/SpFDoVUMiUwZ2ZYPWy2wLPW4UjIaTUmIGqxW7zX5K1OfAw1XNasKaFcq8XTF1sP29_-YM6oHoCKN7T5lhmEJIehHqjoz69tAsDdVb4tGXk5-d1w3CGnqOlN1-E3fyDq2thAM2USbkJBWs-IDlXE2QfU

- Cách 2: Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia tại đường link đăng  nhập: https://dichvucong.gov.

https://lh4.googleusercontent.com/Qv2vDjhgF4bGW6lNjO7jy4i2rwg_fo-LNTkG-VVFlI7nPkD-immi8klReBr8ylyDrcYD4b6aLmCTTglzpDzdLsfwX2HLqYuy6amTo4LvgZOUhK2dqktZIoemNLgTwEVVMZRQBC3X219ruJCbznFwM1A

- Cách 3: Nộp hồ sơ qua Dịch vụ công liên thông tại đường link  https://lienthong.dichvucong.gov.vn/

https://lh4.googleusercontent.com/jLaF6bLViBnSG1wav_F-uR2MpeJbkLf6gkAs7Tn0xCJ0oNDXxp2faFiqNy_FPQZAivnzAhDKEcSq_i5VQmZaQ95um6F7cyDoqcFc1mAF6MDBSoQbYkPUgm1AaB6wTPVt1ISqlPB2J-eF-390NgyxZvA

2. Xử lý nghiệp vụ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh

Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị địa phương xử lý nghiệp  vụ được thực hiện tại các hệ thống, phần mềm của Bộ ngành Trung ương. 

Đối với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và  Trả kết quả cấp xã chỉ thực hiện việc tra cứu hồ sơ liên thông tại hệ thống tỉnh:  https://motcua.kontum.gov.vn/ 

Chọn mục “Thống kê báo cáo”, chọn “Danh sách hồ sơ liên thông  DVCLT”.

https://lh4.googleusercontent.com/DLoAo2O6P0IrJ7PxmcbQ9wTvxBxqdzDjCqLAHRg1L2WIlyakSk8Yvv9FdBvd45edh4NcfhpcOlScCHNYrRI2lA8sq_oKwrM9_d-RrNH5-2Vv4sTtC2K32-9YWbLPvBdH0KQ3w02jgwi2JYaNCSwCtK4

Tại đây hệ thống sẽ hiển thị giao diện để cán bộ có thể tra cứu hồ sơ.

https://lh5.googleusercontent.com/fTFc6k1q5151Jr2UKumCIoCY0TWZekpn8B-x1zvvspgOGPO2RbkaL3Vb9SaOkw8jF3DbDZBmxkeDLRFIWDah7sWmqJaEhpqmwsaJHrYswvcDth2CuKcO4zK_RiBHGNw7VWvgY73W-mf3x2NEbmtESTo

Tại đây, cán bộ có thể sử dụng các bộ lọc để tìm kiếm thông tin nhanh hơn, như là:

- Từ ngày đến ngày 

- Mã hồ sơ liên thông 

- Mã hồ sơ 

- Tên chủ hồ sơ 

- CMND/CCCD 

- Mã thủ tục 

- Trạng thái 

Sau khi cán bộ nhập các thông tin cần thiết vào bộ lọc, cán bộ cần bấm vào  nút “Thống ”. Khi đã bấm nút “Thống ”, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các  hồ sơ liên thông.

https://lh6.googleusercontent.com/72st4Z7spIYTDDZ9ar-JDMKgKFIH2jCmWB8i5811_9XcmAJOC_vmwTLK3hwceOkPs_D1ETcY14vxxDEnJuR6A0I12sRuwwuufPakVnX7fDC8SKn_Lp7r-SVheOBcgilcuzlgTB3VHl55V0q5UgS-2tg

Để xem chi tiết thông tin hồ sơ, cán bộ bấm vào dấu 3 chấm tại cột “Chi  tiết”. 

https://lh3.googleusercontent.com/VC1N-t9s5pvAr-cDkFUXzzKLEhxl0Lysz_E5tFeZFflL1u9GZHVqDPIVSz4cm55R1Qrap-_4giZg6MY2DqglAf8Lb4HKHO4MlgiODxEQ9mmo8bi-PA00xDKXPl8tug01YAEWzP5Q68ik4TYFKu1rJ5E

 Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết của hồ sơ

https://lh3.googleusercontent.com/kF-_oagcqPnFmX96otLTJ4-K1-sH2aLSaUPRWBn1PgPD2NzOV8HvuTzc8IMQKkFLicPbg1cGQRTgk28UotjRQ1ZRePgZh5IFsLyUwerNeKPOACsMrH6Mvhp1bzrXVf99Nh5ww4hfLetPB1_NanA3ha8

Khi hồ sơ đã xử lý xong và đã có kết quả, cán bộ có thể bấm vào tên file  tại cột “File kết quả” để có thể xem file hoặc tải file xuống. 

https://lh5.googleusercontent.com/aI3qY1qPpB6gufEhHOt4ywBKegOorJmNsosLo2RQk6RE1EkRxjLd46Z_4--VFRJERSWEKBZGFJIwr5NYRTF6EyssWP3-TwgJ7-xuW2L7JlayyeVo7Ny0lFz-k0NADTEP6OytpklwzB4269mdbGIEK8Y

 

 


Tác giả: Nguyễn Thị Tâm
Tin liên quan