A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Tum: Triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 509/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của TTg về phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn nắm vững và thực hiện hiệu quả các nội dung của Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của TTg, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong quá trình triển khai thực hiện quyết định trên và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương và sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2022-2030.

Kế hoạch xác định một số nội dung chính sau: Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư; giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển KTXH; phát triển công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp các sở, ban ngành liên quan trong triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Xây dựng, triển khai hạ tầng công nghệ thông tin của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử, chứng thực chữ ký số để đảm bảo thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch này; nhất là mở rộng thu thập, quản lý toàn diện sinh trắc học về con người để phù hợp với xu hướng và hiệu quả phục vụ công tác quản lý dân cư…

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh phục vụ giải quyết TTHC trong lĩnh vực hộ tịch và làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các văn bản QPPL phục vụ triển khai định danh và xác thực điện tử; tích hợp thông tin giấy tờ cá nhân của công dân trên thẻ Căn cước công dân và ứng dụng VNEID…

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương trực tiếp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả triển khai.

Căn cứ Kế hoạch này và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch từng năm để triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tiến độ được giao; Thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công của các sở, ban ngành và địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh và làm giàu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Nguyễn Tâm

 


Tin liên quan