A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có chứa nội dung thuộc bí mật nhà nước trong Công an nhân dân

          Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có chứa nội dung thuộc bí mật nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành chỉ thị yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc một số nội dung trọng tâm.

           Theo đó, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có chứa nội dung thuộc bí mật nhà nước, phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy Đảng Công an với các đơn vị, địa phương; gắn kết việc kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật này với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có chứa nội dung thuộc bí mật nhà nước của đơn vị, địa phương mình tham mưu ban hành, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp.

            Chú trọng việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có chứa nội dung thuộc bí mật nhà nước; rà soát, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; bám sát tình hình thực tiễn tham mưu, đề xuất, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật liên quan; bám sát tình hình thực tiễn tham mưu, đề xuất, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có chứa nội dung thuộc bí mật nhà nước.

            Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có chứa nội dung bí mật nhà nước, phân công rõ trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ, chiến sĩ khi xây dựng, đề xuất chính sách và soạn thảo, trình văn bản, xác định bí mật nhà nước, xác định độ mật của văn bản để kịp thời phát hiện quy định mâu thuẫn, chồng chéo, hoặc không còn phù hợp với thực tiễn.

Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp trong quá trình kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có chứa nội dung thuộc bí mật nhà nước. Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, chủ động với cơ quan, đơn vị liên quan ngoài ngành Công an trong thực hiện công tác này.

Chú trọng, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng tiêu chuẩn chính trị của ngành, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, tinh thông nghiệp vụ, kinh nghiệm, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nâng cao nhận thức, tầm quan trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi mới nọi dung, hình thức phù hợp với Công an các đơn vị, địa phương và đối tượng tuyên truyền, đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện công tác xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có chứa nội dung thuộc bí mật nhà nước và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; văn bản pháp luật của cấp có thẩm quyền và của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành có liên quan.

Khai thác, ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an ninh, an toàn thiết bị, máy tính phục vụ soạn thảo, xây dựng, ban hành và quản lý văn bản quy phạm pháp luật có chứa nội dung bí mật nhà nước trong Công an nhân dân; kịp thời ngăn chặn việc sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử, máy tính kết nối mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông để soạn thảo, lưu giữ, truyền tải văn bản nêu trên trái quy định của pháp luật có thể dẫn đến lộ bí mật nhà nước.

Xây dựng chính sách, chế độ đãi ngộ tương xứng, có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ, chiến sĩ có thành tích trong công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có chứa nội dung thuộc bí mật nhà nước, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan