A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh

 

Nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức có liên quan; đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về XLVPHC của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; thu thập thông tin, kịp thời phát hiện những quy định của pháp luật về XLVPHC không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mẫu thuẫn để kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý, ngày 27/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 475/KH-UBND triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (nguồn:internet)

Kế hoạch xác định cụ thể những nội dung cần phải thực hiện đó là:

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh; tham gia ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành về XLVPHC theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước. Rà soát Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnhđể kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế đảm bảo phù hợp với quy định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP. Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn gửi Sở Tư pháp tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật XLVPHC; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về XLVPHC; Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ và các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ về XLVPHC và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về XLPVHC cho người có thẩm quyền và cơ quan thực hiện nhiệm vụ thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh. Đối với các lớp tập huấn chuyên sâu về XLVPHC do Bộ Tư pháp tổ chức, Sở Tư pháp có trách nhiệm làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện, tham mưu công tác XLVPHC tham gia.

Kiểm tra liên ngành công tác thi hành pháp luật về XLPVHC: Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra hằng năm và chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC: Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành trong trường hợp có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật về XLVPHC gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có).

Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng chân trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện công tác báo cáo, thống kê việc thi hành pháp luật về XLVPHC theo quy định tại Điều 33 và Điều 35 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

Nghiên cứu, triển khai việc xây dựng cơ sở dữ liệu về XLVPHC trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp.


Tác giả: Xuân Hoàng
Tin liên quan