A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 06/02/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Chỉ thị phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 

Với chủ đề: Đoàn kết - Trách nhiệm - Chủ động vượt khó - Quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum năm 2024, Chỉ thị đề ra 14 chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên. GRDP bình quân đầu người trên 63,7 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ 4.600 tỷ đồng trở lên. Thành lập mới 360 doanh nghiệp. Giá trị xuất khẩu 320 triệu USD. Xây dựng thêm 01 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,5%, trong đó lao động được đào tạo nghề: 43%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất 3-4%/năm. Số giường bệnh đạt 39,3 giường/1 vạn dân. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,15%. Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường 85%. Phấn đấu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS): tăng 05 bậc so với năm 2023. Phấn đấu có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu có 1.700.000 lượt khách du lịch đến tỉnh.

Chỉ thị cũng xác định các nội dung thực hiện gồm:

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Kon Tum năm 2024 và những năm tiếp theo.

Hai là, tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2024 gắn với mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cơ bản  theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó:

Tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, cụ thể các Phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”“Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãnh ph픓Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”...; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm của đất nước (kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân;...) và Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024, đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030 và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh.

Ba là, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo, trong đó trọng tâm là các nội dung sau: Quyết liệt thúc đẩy công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động hành chính, hoạt động công vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn bị các điều kiện tiến tới điều hành hệ thống chính quyền trên nền tảng số; thực hiện hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; triển khai đồng bộ tổ chức chính quyền điện tử với xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ kịp thời, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân; phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 cao hơn so với năm 2023 về xếp loại và xếp hạng; tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên tất cả các nền tảng thông tin để các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu được khát vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới; tạo sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong thực hiện quy hoạch gắn liền với quy hoạch vùng Tây Nguyên. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước và các quy định khác của pháp luật về ngân sách Nhà nước; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, có tính đột phá và sức lan tỏa lớn… Thực hiện tốt các chính sách xã hội hóa, đa dạng các hình thức đầu tư nhằm huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các thành phần kinh tế. Tăng cường huy động vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), nâng cao hiệu quả các dự án khai thác quỹ đất để tạo nguồn ngân sách cho đầu tư phát triển.

Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao mạnh mẽ khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông; quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và chống thiên tai. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng; nâng cao chất lượng thể thao chuyên nghiệp, thành tích cao. Quan tâm thăm hỏi, chăm lo Người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo...; thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, trợ giúp xã hội để Nhân dân trên địa bàn tỉnh được đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.

Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo đảm tính toàn diện, tập trung có trọng điểm trên từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và cả tỉnh. Chủ động và thực hiện quyết liệt có hiệu quả trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm; “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; triển khai có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ và các tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí và xử lý nghiêm các vi phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt chặng đường cách mạng 94 năm qua; truyền thống vẻ vang qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và của lực lượng vũ trang địa phương, nhằm khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước, phát triển tỉnh Kon Tum, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội chủ động hưởng ứng, nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua thiết thực, đổi mới, sáng tạo, gia tăng năng suất trong lao động trên các lĩnh vực đời sống. Tổ chức các hoạt động tôn vinh, giao lưu với nhân chứng lịch sử, giới thiệu truyền thống lịch sử kết hợp với việc lựa chọn, bồi dưỡng, phát hiện và đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình, mô hình, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua, góp phần cổ vũ, động viên quân, dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Năm là, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức phát động phong trào thi đua để phong trào thi đua luôn đổi mới, sáng tạo, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; chú trọng khen thưởng cho cơ sở, các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp có nhiều sáng tạo trong công tác, chiến đấu, lao động sản xuất.

Sáu là, duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cụm, khối thi đua từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm các hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay, giao lưu với điển hình, mô hình tiêu biểu tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua trên địa bàn toàn tỉnh và trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan