A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác quản lý dự án và công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 435/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác quản lý dự án và công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh quản lý và các đơn vị khác được giao làm Chủ đầu tư tiếp tục tăng cường năng lực để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư; quản lý đấu thầu; công tác quản lý tiến độ, quản lý chất lượng công trình.

Nâng cao chất lượng trong công tác khảo sát, lập dự án đầu tư; hạn chế tối đa việc phát sinh sự vụ như các dự án trong thời gian vừa qua.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công chỉ thực hiện khi chủ đầu tư đảm bảo có mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu. Tránh trường hợp tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng; tạm ứng hợp đồng xây dựng khi chưa có mặt bằng thi công trong thời gian dài, không thu hồi tiền tạm ứng, làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và ngân sách nhà nước.

Yêu cầu các đơn vị nhà thầu thi công xây dựng công trình phải lập tiến độ thi công chi tiết, lập hệ thống quản lý chất lượng thi công; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng; bố trí cán bộ thường xuyên tại hiện trường công trình để kiểm tra, giám sát; đồng thời có giải pháp quyết liệt, kịp thời và cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Giám sát chặt chẽ việc thực hiện của nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan; kịp thời phát hiện, xử lý ngay những vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tiến độ, chất lượng công trình trong suốt quá trình thi công, đảm bảo tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật thi công của dự án.

Tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Tổ chức làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo mặt bằng thi công theo tiến độ gói thầu.

Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin các dự án lên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát đánh giá đầu tư; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư lên Hệ thống thông tin theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để tăng cường năng lực trong công tác quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công và thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá đầu tư. *

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương và các Chủ đầu tư triển khai các nội dung tại văn bản này kịp thời, theo đúng quy định.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan