A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác pháp chế; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 30/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4434/KH-UBND triển khai công tác pháp chế; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng công tác pháp chế, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác pháp chế nhằm đảm bảo tham mưu thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế và các quy định khác của pháp luật có liên quan nhằm cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh và chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác tự kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; kịp thời phát hiện văn bản có nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, không phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để kịp thời đình chỉ việc thi hành; bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước bằng pháp luật ở địa phương.

Đối với công tác pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động sắp xếp, bố trí cán bộ làm công tác pháp chế đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực theo quy định để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Hướng dẫn các sở, ngành và các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công tác pháp chế theo quy định. Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh.

Công tác tự kiểm văn bản, Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra 100% văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Phòng Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện tự kiểm tra 100% văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành. Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc tự kiểm tra 100% văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành. Khi kiểm tra phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp xử lý theo quy định.

Công tác kiểm tra văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn, Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản QPPL quy định trong các lĩnh vực: tài nguyên môi trường, nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin… kiểm tra các chuyên đề khác theo yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi cần thiết. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác pháp chế, kiểm tra văn bản theo chuyên đề tại một số cơ quan, đơn vị và địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo tổ chức kiểm tra văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực trên địa bàn quản lý; đồng thời, tổ chức kiểm tra văn bản một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Tại Kế hoạch, giao Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tự kiểm tra các văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và kiểm tra văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành trong năm 2023. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, công bố danh mục văn bản QPPL ngưng hiệu lực, hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2022; kiểm tra kết quả rà soát, tổng hợp và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục văn bản QPPL ngưng hiệu lực, hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2022. 

Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra công tác pháp chế, công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL để tiến hành kiểm tra tại các đơn vị, địa phương (nếu cần thiết). Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan