A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Thực hiện Quyết định số 946/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, ngày 07 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3831/KH-UBND triển khai thực hiện.

Theo đó, Kế hoạch xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể như sau:

Một là, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Công an tỉnh chủ trì tiếp nhận, cấp phát tài liệu, tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân cho các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến; đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên pháp luật Công an các cấp.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật để toàn thể người dân biết, thực hiện.

Các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn quản lý để toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và người dân biết, thực hiện.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân cho các hội viên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

Hai là, tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Ba là, tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phạm vi, lĩnh vực quản lý, tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, gửi kết quả rà soát về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu).

Trên cơ sở kết quả rà soát của các sở, ban ngành và địa phương, Công an tỉnh tổng hợp, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân./.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan