A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistic Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4430/UBND-KTTH ngày 30/12/2022 về triển khai Nghị quyết số 163/NQ-CP ngày 16/12/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistic Việt Nam.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, các đơn vị, địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung nguồn lực tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistic Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logictis Việt Nam đến năm 2025 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. 

Ảnh minh họa

Có trách nhiệm nắm chắc tình hình, chủ động xử lý ngay những vấn đề phát sinh trong hoạt động logistic tác động xấu đến kinh tế-xã hội thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước theo thẩm quyền; kịp thời đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu đề ra. 


Tác giả: Khánh Vi