A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Để khắc phục những tồn tại, triển khai các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thời gian tới, ngày 04/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 18/UBND-NC để chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về tiện ích dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình để người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, sử dụng.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Đề án Văn hóa công vụ, Quy chế văn hóa công sở và các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương và địa phương; xử lý kịp thời các hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân.

Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh và của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cập nhật, niêm yết kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn; không tự ý yêu cầu người dân, tổ chức, doanh nghiệp bổ sung thêm các thủ tục, giấy tờ không có trong quy định; hạn chế tối đa việc người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần; kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức được gửi đến Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tăng cường mở các lớp bồi dưỡng về đạo đức công vụ, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong triển khai thực hiện phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính khi có hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ngoài việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên, có trách nhiệm chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Căn cứ kết quả đánh giá, phân tích tại Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và ý kiến phản ánh của công dân (nếu có), khắc phục những hạn chế, phấn đấu đưa tỷ lệ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 đạt trên 90%.

Quan tâm bổ sung trang thiết bị, phương tiện làm việc tại Bộ phận một cửa. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động của đội ngũ công chức tại Bộ phận một cửa bằng nhiều hình thức, trường hợp khi có phản ánh của người dân về thái độ vô cảm, thiếu tinh thần trách nhiệm,... thì xử lý theo quy định hoặc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.

Tiến hành rà soát, khắc phục ngay tình trạng niêm yết, đăng tải công khai các mẫu đơn, tờ khai hoặc các quy định đã hết hiệu lực; phối hợp với các cơ quan liên quan có giải pháp để người dân tiếp cận thông tin và chi tiết các biểu mẫu về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; rút ngắn thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, chủ động và tích cực trong việc gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với người dân thông qua các cuộc họp dân định kỳ; công khai minh bạch về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và các quy định về sự đóng góp tự nguyện của người dân đối với các vấn đề dân sinh ở nơi sinh sống; tiếp tục tuyên truyền, mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; rà soát, cập nhật điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng; tiếp tục thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; tiếp tục bê tông hóa các tuyến đường nông thôn; thực hiện tốt dịch vụ thu gom, xử lý rác thải, nước thải thuộc phạm vi quản lý..., để góp phần nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn các huyện, thành phố thời gian tới.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phối hợp tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính, về thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị và ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

 

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan