A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022)

1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Để đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, ngày 17/6/1929, Kỳ Bộ Bắc Kỳ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên đã thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng tại Hà Nội. Tháng 11/1929, các đồng chí Tổng bộ và Kỳ Bộ Nam Kỳ của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên quyết định thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Ngày 01/01/1930, những đại biểu ưu tú của Tân Việt cách mạng Đảng (một tổ chức tiền thân của Đảng) đã họp và thành lập Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn ở Trung Kỳ. Tuy nhiên ở một nước có tới ba tổ chức cộng sản nên không tránh khỏi sự phân tán về lực lượng và tổ chức, không thể thống nhất về tư tưởng và hành động. Trách nhiệm lịch sử là phải thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào Cộng sản ở Việt Nam.

Từ ngày 06/01 đến ngày 07/02/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Trong Hội nghị thành lập Đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đề ra 5 điểm lớn cần thảo luận và thống nhất, trước hết là tự phê bình và phê bình, “Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản Đông Dương”. Hội nghị đã nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập một đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua các văn kiện gồm: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và tất cả đồng bào bị áp bức, bóc lột nhân dịp thành lập Đảng. Trong đó, Chánh cương vắn tắt của Đảng và sách lược vắn tắt của Đảng phản ánh nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng.

Tranh vẽ về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930)
(Nguồn: http://thanhnien.vn/)

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) đã quyết nghị lấy ngày 03 tháng 02 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam – thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ra đời, đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam; đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sĩ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.

92 năm qua, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Diện mạo đất nước và đời sống của Nhân dân có nhiều thay đổi, ngày càng được nâng cao. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang đạt được nhiều kết quả tích cực. Đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước. Nhiều đảng viên đã để lại nhiều tấm gương tốt thể hiện tinh thần tiên phong và tính gương mẫu. Những thành tựu đó đã tạo đà cho sự phát triển trong những năm tiếp theo; đồng thời cũng là minh chứng sinh động khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta.

2. Tự hào về truyền thống quý báu của Đảng, phấn đấu xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển toàn diện và bền vững

Trải qua 92 năm tiến hành sự nghiệp cách mạng vĩ đại, Đảng bộ và quân dân Kon Tum luôn trung thành với mục tiêu của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, đã và đang không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Nhìn lại năm 2021, cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI; mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, nhất là sự xuất hiện và bùng phát các đợt dịch Covid-19 trên địa bàn làm ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế – xã hội. Song với sự đoàn kết, thống nhất cao, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực, nhất là thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, tăng cường.

Năm nay, hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022) được tổ chức cùng với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón tết Nhâm Dần 2022 gắn với thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, địa phương. Càng tự hào về Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; chúng ta càng phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trước hết, thể hiện trong thời điểm này chính là trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc tuân thủ tốt các quy định an toàn giao thông, quy định về phòng chống dịch Covid-19; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan; tích cực tham gia các hoạt động vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Kon Tum vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, đem tất cả tinh thần, sức lực, trí tuệ và tài năng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra, đưa tỉnh Kon Tum ngày phát triển toàn diện và bền vững.

Hoàng Phúc

 

 

 

 


Tin liên quan