A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trong những năm qua, cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực; bảo vệ, phát triển, tuyên truyền và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn chiến đấu.

Cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị đã kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Qua đó, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, cùng với những khó khăn của đất nước, của tỉnh, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đã giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn có ý chí cách mạng kiên cường, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công tác triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng luôn được cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị quan tâm chú trọng. Năm 2023, Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức 02 buổi học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng. Đồng thời, chỉ đạo cấp uỷ các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt, học tập, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Công an tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận chính trị và năng lực công tác.

Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị trung ương 8, khoá XIII

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được tổ chức triển khai thực hiện phong phú, cụ thể hoá với các hình thức phù hợp với thực tiễn công tác như: thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh tại đơn vị; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phát động cán bộ, đảng viên viết tin bài tuyên truyền về các hoạt động, hình ảnh của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, chủ trương chính sách của Đảng về công tác PCCC và CNCH, gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh đăng trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh và trang mạng xã hội của đơn vị; thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ, các buổi giao ban, sinh hoạt đơn vị để tổ chức tuyên truyền, định hướng tư tưởng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và các sự kiện chính trị tiêu biểu, nổi bật; phát động cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tham gia nhiều cuộc thi như Hội thi tuyên truyền và triển lãm sách năm 2023 do Công an tỉnh tổ chức (đạt giải B), Cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND; đẩy mạnh tinh thần tự học tập lý luận chính trị trên Internet thông qua hệ thống thí điểm lyluanchinhtri.dcs.vn.

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2023

Cùng với đó, cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; kịp thời định hướng thông tin dư luận trước những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm trong xã hội, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tổ chức phát động sâu rộng, thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua của Công an tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng như: phong trào thi đua “Vì ANTQ”, phong trào thi đua yêu nước năm 2023; đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum; thi đua nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND và 75 năm Ngày truyền thống xây dựng lực lượng CAND. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị luôn ra sức rèn luyện, tu dưỡng xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

Năm 2023, tập thể đơn vị đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc mội nhiệm vụ được giao, vinh dự nhận “Cờ thi đua của Bộ Công an” trong phong trào thi đua Vì ANTQ, đạt tiêu chuẩn là Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng trong thực hiện các đợt thi đua đặc biệt với 01 Bằng khen, 06 Giấy khen.

Tập thể đơn vị vinh dự nhận “Cờ thi đua của Bộ Công an” trong phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2023

Công tác của Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên luôn được gắn liền với công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Thực hiện duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; siết chặt trật tự, kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND, xây dựng tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ.

Chi đoàn Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức hoạt động tình nguyện năm 2023

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi nhằm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội; thúc đẩy các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

 


Tác giả: Vũ Linh
Tin liên quan