A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác nắm tình hình góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Công an tỉnh Kon Tum

Nắm tình hình là một trong những công tác quan trọng, nhằm thu thập, xử lý thông tin, tài liệu liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên trong Công an nhân dân chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cấp ủy, chính quyền địa phương, của cấp ủy, lãnh đạo Công an cấp trên và cùng cấp để phục vụ công tác tham mưu, đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, ủy ban kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Thời gian qua, công tác nắm tình hình để phục vụ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong Công an Kon Tum xác định là nhiệm vụ quan trọng và quan tâm tiến hành thường xuyên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ các tổ chức đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an Kon Tum ngày càng trong sạch, vững mạnh. Điều này được thể hiện trên những phương diện, kết quả như sau:

Thứ nhất, Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum quan tâm tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát một cách kịp thời, bài bản. Đặc biệt đối với Quy định số 07-QĐ/ĐUCA, ngày 17/01/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác nắm tình hình phục vụ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong CAND, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền; cùng với đó chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng phổ biến, quán triệt đến tận cán bộ, đảng viên để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Thứ hai, tham mưu ban hành và chỉ đạo thực hiện tốt các quy chế phối hợp: Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp số 291-QĐ/TU, ngày 08/12/2021 giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện uỷ, thành uỷ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an các huyện, thành phố; đồng thời chỉ đạo 10/10 Đảng ủy Công an huyện, thành phố tham mưu Ban Thường vụ huyện ủy, thành uỷ xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an cấp huyện với Đảng ủy xã, phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc chi bộ công an cấp xã. Từ đó, tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi để tổ chức đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả việc trao đổi thông tin, nắm tình hình phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng trong Công an Kon Tum.

Thứ ba, UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác nắm tình hình thông qua nhiều hình thức: qua tham dự các hội nghị, cuộc họp của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra; qua theo dõi, nghiên cứu, tập hợp các thông tin, báo cáo; qua thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo; qua phương tiện thông tin đại chúng; qua công tác phối hợp và tiếp đảng viên, công dân;… Trên cơ sở kết quả nắm tình hình, cán bộ kiểm tra đảng tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình tổ chức đảng, đảng viên được phân công theo dõi, phụ trách để chủ động tham mưu cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp; kịp thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; phát hiện đảng viên có dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra, xem xét, kết luận, xử lý theo quy định; đồng thời ghi nhận những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu, có cách làm sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, nhân rộng.

Công tác nắm tình hình được thực hiện thông qua các cuộc họp cấp uỷ

Năm 2023, Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Kế hoạch nắm tình hình phục vụ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Công an Kon Tum (Kế hoạch số 06-KH/UBKT, ngày 09/3/2023). Từ đầu năm đến nay, đã triển khai Kế hoạch nắm tình hình và hướng dẫn nghiệp vụ đối với 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở và đảng bộ công an cấp huyện; đồng thời thường xuyên phối hợp với ủy ban kiểm tra huyện, thành ủy nắm tình hình đối với các đảng bộ công an cấp huyện; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh cử 148 lượt thành viên ủy ban kiểm tra, cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp dưới về công tác xây dựng Đảng và thực hiện các quy trình về công tác tổ chức cán bộ; Ủy ban kiểm tra cấp uỷ cấp dưới cử 207 lượt thành viên ủy ban kiểm tra dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy cùng cấp và các chi bộ.

Tuy nhiên, công tác nắm tình hình phục vụ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng tại Công an Kon Tum vẫn còn những hạn chế, khó khăn, như: một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở chưa thật sự quan tâm công tác nắm tình hình, do đó việc lựa chọn nội dung, hình thức kiểm tra, giám sát chưa phù hợp, còn dàn trải, chưa tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực phức tạp, dễ phát sinh sai phạm; một số cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ là chủ thể thực hiện nắm tình hình chưa chủ động, kịp thời thực hiện việc nắm tình hình hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý để phát hiện dấu hiệu vi phạm và thông tin, trao đổi, cung cấp cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên để xem xét, xử lý theo thẩm quyền; một số cán bộ kiểm tra chưa chủ động, còn lúng túng trong công tác thu thập thông tin, diễn biến hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện quản lý để tham mưu, đề xuất kịp thời, đầy đủ.

Qua thực tiễn kinh nghiệm cho thấy, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình phục vụ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng tại Công an Kon Tum trong thời gian tới, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác nắm tình hình phục vụ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng theo quy định; coi việc nắm tình hình là nhiệm vụ trọng tâm, cần được tiến hành thường xuyên, liên tục. Việc này không chỉ có ý nghĩa đến chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát mà còn giúp cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra nắm chắc tình hình, phòng ngừa vi phạm tổ chức đảng, đảng viên.

Hai là, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cán bộ tham mưu, giúp việc cấp ủy, với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện công tác nắm tình hình; thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn và nội dung trọng tâm cần phối hợp, hình thức và phương pháp phối hợp để nắm chắc thông tin, tình hình liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên.

Ba là, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức, tính chủ động cho cán bộ kiểm tra đảng trong thực hiện công tác nắm tình hình. Cán bộ kiểm tra Đảng được phân công phụ trách địa bàn phải chủ động nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ và bản lĩnh nghiệp vụ; thường xuyên sâu sát địa bàn, bổ sung, cập nhật kịp thời về tình hình địa bàn; có mối quan hệ tốt với cấp ủy, ủy ban kiểm tra và cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách, theo dõi để thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin, tình hình liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên.

 


Tác giả: Hải Thanh
Tin liên quan