A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số vấn đề thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng trong Công an nhân dân (phần 2)

          Công tác xây dựng Đảng gồm nhiều lĩnh vực công tác, trong đó công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là một bộ phận rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong toàn bộ công tác lãnh đạo của Đảng. Với nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân”, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Công an nhân dân càng trở thành nhiệm vụ hết sức quan trọng góp phần xây dựng Đảng trong Công an nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, hiện đại, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

          Đảng ta khẳng định: “Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng”. Vì lãnh đạo không chỉ là việc xây dựng đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; việc tổ chức thực hiện và bố trí cán bộ, mà lãnh đạo còn là kiểm tra, giám sát và không những kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, Cương lĩnh chính trị, chủ trương, chính sách mà kiểm tra ngay chính Cương lĩnh chính trị, đường lối, chính sách đó và kiểm tra, giám sát cả các tổ chức tiến hành kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm đường lối, chính sách được xác định đúng, được quán triệt và thực hiện thắng lợi trong thực tiễn. Đó là vấn đề có tính nguyên tắc, vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là trách nhiệm, nội dung, phương thức, quy trình lãnh đạo của Đảng.

          Thực tiễn quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng thời gian qua đã đánh giá được những kết quả toàn diện, nổi bật trong công tác xây dựng đảng như: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị; Đổi mới công tác cán bộ và ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xử lý nghiêm những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tạo được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín cho Đảng và Nhà nước ta;  Tạo sự đoàn kết, thống nhất và trong sạch, vững mạnh trong nội bộ; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường.

Nhưng đồng thời đã phát hiện ra những khuyết điểm, tồn tại của không ít tổ chức đảng như: Chưa phát huy hết vai trò tiên phong, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu còn thấp, thiếu gương mẫu; có nơi xem nhẹ công tác tổ chức sinh hoạt Đảng hoặc tổ chức sinh hoạt chỉ mang tính hình thức, đối phó; công tác chính trị tư tưởng còn có mặt hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức, thiếu kịp thời, tính thuyết phục chưa cao; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, gương mẫu,  lười nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nhen nhóm xuất hiện tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; công tác tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi còn hình thức; trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng; công tác kiểm tra ở một số nơi chưa thường xuyên, quyết liệt, thiếu trọng tâm, trọng điểm; công tác giám sát còn hẹp về phạm vi, đối tượng, kết quả chưa thực chất.

Do đó, nhằm khắc phục những tồn tại, khuyết điểm nêu trên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất, thực hiện dân chủ trong Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng trong giai đoạn hiện nay thì cần phải đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, cụ thể:

- Tiếp tục cải tiến, đổi mới phương pháp, kỹ năng, quy trình công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, bảo đảm khách quan, dân chủ, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, khả thi. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tiêu cực, nơi người dân có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.Đẩy mạnh tự kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm của các cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

- Thường xuyên nắm chắc toàn diện tình hình hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên; đánh giá đúng nhận thức, năng lực lãnh đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy và tổ chức đảng; đúng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; việc tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân, ý kiến phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với tổ chức đảng và đảng viên; việc thực hiện từng chủ trương, nghị quyết của Đảng; kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, kết luận, chấn chỉnh, xử lý đúng quy định.

- Nâng cao khả năng dự báo về những hành vi vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng và sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ để đề ra các chủ trương, biện pháp phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ xa, từ sớm.

- Nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tự giác chấp hành kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ được giao của tổ chức đảng, đảng viên; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, thái độ phục vụ nhân dân, giữ gìn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

          Coi trọng và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm góp phần thiết thực và có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, bởi có kiểm tra, giám sát tốt mới có thể đánh giá đúng, lựa chọn đúng và đặc biệt là kịp thời ngăn ngừa những sai phạm ngay từ khi mới có những dấu hiệu vi phạm; đó cũng là phương thức quan trọng để bảo vệ cán bộ, bảo đảm Đảng và Nhà nước có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, được nhân dân tin yêu. Đây chính là mục tiêu cốt lõi của công tác kiểm tra, giám sát nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một trong những lực lượng trung thành nhất với Đảng, chỉ biết “còn Đảng thì còn mình”, là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.


Tác giả: Phan Tiên
Tin liên quan