A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra công tác thu chi, quản lý và sử dụng tài chính Đảng đối với tổ chức đảng trong Công an nhân dân

    Kiểm tra tài chính Đảng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) cấp ủy các cấp nhằm duy trì và củng cố nền tảng cho sự phát triển của tổ chức đảng. Qua thực tiễn kiểm tra việc thu chi, quản lý và sử dụng tài chính Đảng tại một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, UBKT Đảng ủy nhận thấy trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác này trong lực lượng Công an nhân dân.

Tại khoản 1, Điều 46 Chương XI Điều lệ Đảng quy định: “Tài chính Đảng gồm đảng phí do đảng viên đóng, thu từ các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp của Đảng, ngân sách Nhà nước và các khoản thu khác”. “Kiểm tra tài chính Đảng là việc các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm, hoặc vi phạm (nếu có) của đối tượng kiểm tra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản của Đảng”. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, UBKT các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Việc kiểm tra tài chính Đảng giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng nắm vững quan điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính; sớm phát hiện những thiếu sót, kịp thời có giải pháp khắc phục và ngăn ngừa vi phạm, góp phần thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Xác định rõ đối tượng kiểm tra tài chính Đảng của ủy ban kiểm tra là cấp ủy cấp dưới và cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp, thời gian qua, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an Kon Tum đã tăng cường công tác kiểm tra tài chính Đảng, việc thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Kon Tum về thu, nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí đối với các tổ chức đảng. Trong đó, trong quý III/2023, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Quyết định kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với một số tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. Thông qua công tác kiểm tra tài chính, đoàn kiểm tra đã hướng dẫn thêm cho các tổ chức đảng việc thực hiện các quy định, thủ tục về công tác thu, nộp, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn đảng phí, từng bước đi vào nề nếp, đảm bảo các quy định, chế độ chính sách, định mức thu, chi được công khai minh bạch theo quy định của Đảng, Nhà nước.

Thực tiễn qua quá trình kiểm tra của UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an Kon Tum cho thấy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác tài chính Đảng. Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ đã chỉ đạo đưa nội dung về quy định nhiệm vụ của cấp ủy trong việc nghe báo cáo và quyết định nhiệm vụ tài chính Đảng hằng năm vào Quy chế làm việc của đảng ủy, chi bộ; phân công nhiệm vụ cấp ủy viên phụ trách công tác tài chính Đảng và cán bộ làm công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí công tác Đảng; việc thu đảng phí đã được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm, kết quả đã đạt được, việc quản lý, sử dụng tài chính Đảng của cấp ủy một số đảng bộ, chi bộ còn gặp một số hạn chế, tồn tại: Một số UBKT cấp ủy chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra tài chính Đảng đối với cấp ủy cùng cấp theo quy định. Một số tổ chức cơ sở đảng chậm sửa đổi, ban hành Quy chế chi tiêu trong đảng; chậm hoặc không lập dự toán thu, chi cho các hoạt động công tác đảng của cấp mình. Một số tổ chức đảng còn lúng túng trong việc quản lý, sử dụng phần đảng phí trích lại và lập hồ sơ quyết toán đối với phần đảng phí này; cụ thể: việc thu đảng phí tại một số tổ chức đảng thực hiện theo quý (theo quy định thì phải tiến hành thu theo tháng), việc chi đảng phí phần lớn bị giới hạn trong việc chi phục vụ đại hội đảng, chi thăm hỏi đảng viên ốm đau, chi mua văn phòng phẩm... Đáng chú ý có tổ chức đảng chi rất ít, hoặc chi không đảm bảo theo mức chi tối thiểu theo quy định mà để hợp thức hoá hồ sơ nhằm phục vụ công tác khác.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về quản lý và sử dụng tài chính Đảng ở cơ sở cũng như phát huy tối đa vai trò của cấp ủy, văn phòng cấp ủy trong quản lý và sử dụng có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả tài chính Đảng, cần quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cần xác định rõ công tác kiểm tra tài chính Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chỉ đạo UBKT xây dựng chương trình công tác kiểm tra nhiệm kỳ và hàng năm trong đó có nội dung kiểm tra tài chính Đảng, chú trọng kiểm tra, giám sát cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp trong việc quản lý và sử dụng tài chính Đảng.

Hai là, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc công khai các nguồn thu, chi tài chính Đảng tại hội nghị sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Thường xuyên làm tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ tài chính Đảng, phổ biến các chế độ chính sách liên quan để cán bộ theo dõi công tác tài chính Đảng hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

Ba là, bố trí cán bộ Kiểm tra Đảng nói chung kiểm tra tài chính Đảng nói riêng phải có trình độ chuyên môn, không những về quản lý tài chính, tản sản của Đảng mà phải có kinh nghiệm, nắm vững các chủ trương, cơ chế chính sách và vận dụng các quy định hiện hành, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ.

Bốn là, phân công cán bộ tham gia tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tài chính Đảng và hệ thống sổ sách, bảng biểu thu, chi tài chính Đảng ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ cho đội ngũ chuyên môn và cán bộ UBKT Đảng ủy cơ sở; thường xuyên cập nhật các văn bản, hướng dẫn nghiệp vụ tài chính Đảng, các chế độ chính sách liên quan để cán bộ phụ trách tài chính Đảng, kiểm tra tài chính Đảng thực hiện đảm bảo theo quy định, không để hạn chế, thiếu sót. Chấp hành đúng chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác kiêm nhiệm theo Công văn số 828-CV/VPTW, ngày 03/10/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về chi trả tiền bồi dưỡng cho người trực tiếp làm công tác thanh quyết toán đảng phí hàng năm.

Năm là, thường xuyên nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cấp trên sớm điều chỉnh, sửa đổi các văn bản hướng dẫn về chế độ chi công tác Đảng nhằm cụ thể hóa các khoản chi, mức chi cho phù hợp với tình hình hiện nay; bổ sung các quy định về nâng cao trách nhiệm của đảng ủy, chi bộ và cấp ủy các cấp trong quản lý sử dụng tài chính Đảng.


Tác giả: Hải Thanh