A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 4447/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác cải cách hành chính, phù hợp với tình hình thực tế; trọng tâm là Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16/5/2022 của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, cụ thể hóa và bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hành chính vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương, lấy kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm, kiểm điểm, đánh giá vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 3993/KH-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 và các kế hoạch công tác cải cách hành chính của tỉnh hằng năm. Trong đó, tiếp tục thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục không phù thuộc vào địa giới hành chính; chủ động cập nhật, niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ bộ thủ tục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính; giảm thiểu tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn; thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức công vụ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong tình hình mới. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, gắn với thanh tra công vụ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức và người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan