A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập trung kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, dư luận xã hội quan tâm

"Tập trung kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, dư luận xã hội quan tâm" là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh Kon Tum năm 2023.

 Ngày 04/01/2022, Thường trực Tỉnh ủy có Thông báo số 663-TB/TU về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Thông báo nêu rõ:

 Năm 2022, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tiếp tục lãnh đạo sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận của Đảng, hệ thống chính trị; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội…

 Tuy nhiên, việc nắm bắt dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; công tác cán bộ có nội dung chậm so với tiến độ; việc luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử ở một số địa phương có trường hợp chưa bảo đảm quy trình, quy định; một số cấp ủy chậm xây dựng, thực hiện kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát; công tác vận động quần chúng có lúc, có việc hiệu quả chưa cao...

 Để tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 02-12-2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra ở mức cao nhất; đồng thời, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các huyện ủy, thành ủy: 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh". Chủ động nắm bắt, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin báo chí phản ánh liên quan đến lĩnh vực, địa bàn quản lý, không để các thông tin phản ánh một chiều, không đúng sự thật, tạo dư luận không tốt trên địa bàn tỉnh.

 Tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) "về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến, "tự chuyển hóa"", gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Quy định số 37- QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về những điều đảng viên không được làm" và các Quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... Trong đó, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Cấp ủy, tổ chức đảng phải chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

 Tập trung kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường phối hợp giữa ủy ban kiểm tra cấp ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

 Triển khai thực hiện tốt Công văn số 750-CV/TU, ngày 29-11-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18-11-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023". Trong đó, rà soát, thực hiện đúng, đầy đủ các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hộ nghèo, người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách trên địa bàn, gắn với phân bổ, điều phối hài hòa nguồn tiền, hàng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nhân dân đón Tết, không để trùng lặp, bỏ sót hoặc sai đối tượng thụ hưởng. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, truy quét, xử lý nghiêm tình trạng mua bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, pháo lậu trên địa bàn tỉnh, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

 Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26-10-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội". 

Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn trong nhân dân ngay từ khi mới phát sinh, nhất là những vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, khiếu kiện về đất đai, tài nguyên, môi trường...

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động điều tra, nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời định hướng gắn với nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, nhất là trên không gian mạng. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý đối với các trường hợp đưa tin thiếu khách quan, trung thực, không được kiểm chứng về tỉnh.

 Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; phát huy vai trò trong công tác chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh.

 Văn phòng Tỉnh ủy, Tổ công tác 179 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo, kết luận của cấp ủy; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có)./.

 

 


Tác giả: Thái Ngân