A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024.

Kế hoạch nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật, bài trừ các tệ nạn xã hội; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng xã hội an toàn phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Kế hoạch xác định một số nhiệm vụ, nội dung trọng tâm cần thực hiện như sau:

Một là, làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện: Tập trung nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Hai là, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Ba là, xây dựng, kiện toàn, đảm bảo hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở, tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, động viên, thi đua khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2024.

Năm là, tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lực lượng Quân đội và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Một số chỉ tiêu cơ bản cần đạt được, gồm:

(1) 100% Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm các huyện, thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục ban hành chương trình hoặc kế hoạch thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024; 100% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên được phổ biến, quán triệt các nhiệm vụ năm 2024 và triển khai thực hiện nghiêm túc; tổ chức ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế, quy định của pháp luật góp phần bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở.

(2) 100% khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, cơ sở giáo dục; 70% doanh nghiệp tham gia đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; cuối năm bình xét phấn đấu có trên 80% khu dân cư, xã, phường, thị trấn; cơ quan, cơ sở giáo dục và trên 70% doanh nghiệp đã đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; phấn đấu trên 95% khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý được đánh giá, phân loại phong trào đạt mức “Khá” trở lên và trên 90% đơn vị hành chính cấp huyện phân loại phong trào đạt mức “Khá” trở lên.

(3) Củng cố, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Mỗi huyện, thành phố phấn đấu xây dựng 01 xã/phường/thị trấn hoặc 01 cơ quan/doanh nghiệp/cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thành phố Kon Tum lựa chọn xây dựng 01 Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

(4) Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, phát động mạnh mẽ việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

(5) Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm các huyện, thành phố và cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2024 bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

(6) Lực lượng Công an các cấp làm tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu chính quyền cùng cấp chỉ đạo và huy động các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và người dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các đợt vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

Phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân lựa chọn các vụ việc, vụ án điểm, được dư luận quan tâm để đưa ra truy tố, xét xử phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

 


Tác giả: Ban biên tập
Tin liên quan