A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Ngày 12/01/2023, UBND tỉnh Kon Tum ban có Công văn số 95/UBND-KGVX  về tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

Giao Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo tại Văn bản số 404-CV/BCSĐ ngày 12 tháng 8 năm 2019 về thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, quán triệt, giáo dục lịch sử Đảng, triển khai công tác biên soạn lịch sử tại các đơn vị, địa phương đảm bảo theo đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện theo quy định./.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan